Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulbrandsen, Fredrik Sollihagen
dc.contributor.authorSæteren, Hans Olav Hagaseth
dc.date.accessioned2012-08-07T08:16:10Z
dc.date.available2012-08-07T08:16:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143566
dc.description.abstractNORSK: Målet med denne oppgaven har vært å kartlegge betydningen til mellomlederrollen. Vi har vært ute etter å finne sentrale utfordringer knyttet til denne rollen, spesielt med tanke på motstridende krav og forventninger fra ledelsen og de ansatte. En mellomleder blir i denne oppgaven definert som en person som er minst to nivåer under daglig leder og minst et nivå over vanlige arbeidere, og som har ansvar for en begrenset del av driften, men ikke for driften som helhet. For at vi skulle klare å belyse de områdene vi var ute etter, anså vi det som mest hensiktsmessig å benytte oss av kvalitativ metode. Vi benyttet oss av dybdeintervjuer for å få en nærmere innsikt i de utfordringene vi hadde formulert på forhånd. Dybdeintervjuene ble gjennomført ved to forskjellige avdelinger, hvor vi intervjuet henholdsvis en mellomleder, og denne personens overog underordnede. Dette gjorde vi for å få satt fokus på de ulike kravene som kommer fra ledelsen, og forventningene til mellomlederen fra de ansatte. Vi har kommet frem til at det spesielt i endringsprosesser er vanskelig å leve opp til alle de krav og forventninger som blir stilt til deg som mellomleder. Spesielt vanskelig er det når kravene og forvetningene trekker i motsatt retning. Som mellomleder er du nødt til å være tro mot de målene som ledelsen har satt, og du er avhengig av å få med de ansatte til å dra lasset. Vi mener det er viktig med god kommunikasjon, hvor man er tydelige på hva slags krav og forventninger som faktisk eksisterer. I situasjoner hvor du som mellomleder møtes av ulike krav og forventninger fra ledelsen og ansatte er du i en situasjon hvor begge sider mener du bør stå på deres side, og hjelpe med å få frem deres argumenter for at deres forslag skal bli gjeldende. Mellomledere føler seg nok oftest nødt til å være på ledelsens side og fremme deres sak, selv om dette kanskje ikke er det mellomlederen selv føler er det riktige.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: The goal with this thesis has been to identify the meaning of the middlemanagement role. In this process we have tried to find what’s the most important challenges in this role, especially when it comes to conflicting requirements and expectations from the management and the staff. A middlemanager will be defined as any manager positioned at least two levels below the CEO, and at least one level above line workers and professionals. Middle managers are responsible for at least the sub-functional workflow or business processes, but they are not responsible for the workflow or business processes of the organizations as a whole. For us being able to shed light on the areas we were looking to examine, we decided that it was most useful to use interviews as our research method. We used interviews to get a more clear view of the challenges we were set to explore. We interviewed at two different departments. At each department we interviewed one middlemanager, and this persons superior and one of his subordinates. We chose to do this so that we could focus on the different requirements and expectations from the management and the staff. In the work with this thesis we have come to the fact that it, especially in change processes, is difficult to fulfill the requirements and expectations that are headed your way as a middlemanager. It will become particularly difficult when there isn’t any match between the requirements and the expectations. As a middlemanager you have to be loyal toward the goals of the organization, and you have to get every single subordinate to work for that goal. Good communication is key, and you have to be clear on what requirements and expectations that actually exists. In situations were you as a middlemanager are faced by different requirements and expectations, you are in a position where both sides want you to be on their side, helping their side of the discussion. Middlemanagers might often feel the need to support the management-side, and help that side of the table. Even though the middlemanager dont agree with their case.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmellomledelseno_NO
dc.subjectutfordringerno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleUtfordringer i mellomlederrollen: krav og forventningerno_NO
dc.title.alternativeChallenges in the middlemanagement role: requirements and expectationsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber62no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel