Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstdahl, Morten
dc.contributor.authorBåtstad, Johnny Dahlen
dc.contributor.authorBrustuen, Njål
dc.date.accessioned2012-08-06T12:47:03Z
dc.date.available2012-08-06T12:47:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143558
dc.description.abstractNORSK: Målet med denne oppgaven er å kartlegge i hvilken grad produktforbedring foregår i en bedrift som har sterke tilknytninger i et nettverk. For å besvare dette valgte vi å gå ut i fra et spesifikt produkt i en bedrift, Varmpresse Metall AS og eksplosjonsarmatur. Produktforbedringer har vi definert som en endring av produktet, som er med på å forbedre funksjonaliteten, kvaliteten eller andre egenskaper. Vi har tatt utgangspunkt i David Ford sin bok ”Understanding Business Marketing and Purchasing”, som omhandler den nordiske måten å drive forretninger på. Dette er spesielt relevant ved undersøkelser av nettverket til en norsk bedrift. Her har fokuset vært på aktører, aktiviteter og ressurser. Sammen med relasjoner, posisjoner, prosesser og struktur får vi en forståelse for hvordan nettverket fungerer. Vi fant da de viktigste bidragsyterne til produktforbedring. For å få et best mulig svar på oppgaven valgte vi å bruke en kvalitativ metode, hvor vi intervjuet ulike bedrifter i nettverket. Intervjuene var viktig for å kartlegge nettverket og de bedriftene som kan påvirke til produktforbedring. Vi kom frem til at VP metall har et avhengighetsforhold til noen sentrale aktører i nettverket som kan bidra i både produksjon og utvikling. Likevel har vi sett at disse ikke er initiativtakere i en eventuell produktforbedringsprosess. VP Metall har en begrenset handlefrihet, ved at de må forholde seg til de andre aktørene for å gjennomføre endringer. Spesielt har vi kommet frem til primæraktørens sentrale rolle for produktforbedringer.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Our purpose with this Bachelor thesis was to study the extent to which Product improvements takes place, in a Company that has strong connections to a Network. To answer this, we chose a specific product from a industrial Company, which is Varmpresse Metall AS and Explosive Fittings. We have defined Product improvements as a change of the Product that helps to improve the functionality, quality or other characteristics. We used David Ford’s Book “Understanding Business Marketing and Purchasing” which outlines a Theory about the Nordic way of doing Business. This is particularly relevant when we examine the Network of a Norwegian company. To better understand how a Network operates, we focused on actors, activities, resources. In addition to relationships, positions, processes and structure. We then found the biggest contributors for Product improvements. To get the best possible answer, we chose to use a Qualitative Method where we interviewed different Companies. One of those outside the network to see how a Company in a different Industry makes Product improvements. The Interviews were important to identify the relevant Companies in the Network and their relationships with VP Metall. We have seen that VP metal is dependent to some of the key Companies in the Network, and that they can help in both Production and Development. In spite of this they do not initiate Product improvements. VP Metall has a limited freedom of action in the sense that they can’t make improvements without affecting the other Companies. In particular, we found that the main Customer has a central role in Product improvements.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectproduktforbedringno_NO
dc.subjectindustrielle nettverkno_NO
dc.subjectbedriftno_NO
dc.titleProduktforbedring i nettverkno_NO
dc.title.alternativeProduct improvements in Networksno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel