Show simple item record

dc.contributor.authorNesbø, Åsmund
dc.date.accessioned2012-07-30T11:41:02Z
dc.date.available2012-07-30T11:41:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143425
dc.description.abstractNORSK: Denne rapporten ser på problemstillingar knytt opp mot bruk av opne BIM-prosessar i prosjektering av tradisjonelle småhus. Den ser på kor vidt små entreprenørselskap har dei nødvendige ressursar (teknologi og kompetanse) til å gjennomføre slike prosessar, og gir eksempel på programvare som kan nyttast. Rapporten ser og på om det er hensiktsmessig og lønsamt å investere i prosessar som nyttar IFC som ”kommunikasjonsspråk” i slike prosjekt. Særleg vert det sett søkelys på Revit Architecture som hovudleverandør av IFC-filer, og kva kvalitet det er på desse. Rapporten tek utgangspunkt i situasjonen til Hellvik Hus Fjordane AS. Case-studiet viste at ved å kommunisere gjennom IFC-formatet vart det avdekka kollisjonar mellom dei ulike aktørane i prosjektet. Hovudproblemet for ein komplett open IBM- prosess viser seg å vere at takstolprodusentar på generell basis ikkje har programvare som er IFC-kompatibel. Dei er i ein prosess med å skifte ut programvaren sin, noko som er sagt å kunne ta eit til to år. Case-studiet viste og at 2 av 5 aktørar i prosjektet ikkje hadde dei nødvendige ressursane (teknologi og kompetanse) til å gjennomføre prosessen. Prosessen har og funne at Revit Architecture har svakheiter i forhold til IFC-prosessar. Import- og eksportfunksjonane er ikkje oppdatert i samsvar med buildingSMART-standardar, og det er likeeins rimeleg grunn til å anta at det er ein konkret feil i programmet knytt til IFC-eksporten. Hovudkonklusjonen i rapporten vil vere at Hellvik Hus Fjordane AS ikkje er i stand til å nyttiggjere seg av opne BIM-prosessar gjennom felles IFC-filer, fordi samarbeidspartnarane ikkje har programvare og kompetanse for å gjennomføre slike prosessar. Revit Architecture har heller ikkje god nok kompatibilitet til å nyttast direkte mot 3-parts applikasjonar. Grunnlaget for prosessane er derimot avklara, og kan takast i bruk så snart dei aktuelle partane er klare for dette og programvareproblematikken er løyst.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This bachelor thesis dives into problems regarding to openBIM processes in planning of traditional small houses. It seeks the answer to if the small construction companies have the digital resources and knowledge for these processes, and gives examples of applications that can be used. It also seeks the answers to whether it will be useful to develop a common understanding for the benefits of using IFC as “communication language” for this kind of projects. In particular it put the spotlight on Revit Architecture as the main deliverer of IFC-files and the quality of this. The base for the study is the company Hellvik Hus Fjordane AS. The case study found that a communication process using IFC discovered collisions between the different actors in the project. The main problem for a complete process seems to be that the truss manufacturer doesn’t have the possibility of importing IFC-files for their application, and won’t be able to do this for the first year or so. It also showed that 2 out of 5 actors in the project didn’t have neither the digital resources nor the knowledge to run such a process. The study also found that Revit Architecture has weaknesses regarding to the IFC process. Its import and export is not fully updated to the buildingSMART-standards, and there are also reasons to believe that there is a specific error in the application. The main conclusion for the report will be that the specific company Hellvik Hus Fjordane AS is not in the position to run complete openBIM processes for their projects, because their partners don’t have the necessary knowledge or digital recourses. Revit as a main application software will need to be updated to work with 3-part programs and to deliver correct IFC files. The base for such processes will be there, and can be taken into use when the actors are ready for it.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectBIMno_NO
dc.subjectsmåhusno_NO
dc.subjectIFCno_NO
dc.subjectprosjekteringno_NO
dc.titleBIM i prosjektering av tradisjonelle småhus: eit case-studie med implementering av prosessar og programvare.no_NO
dc.title.alternativeBIM in planning of traditional small houses: a case study with implementation of processes and software.no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber94no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record