Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøyum, Synne
dc.contributor.authorGulbrandsen, Malin
dc.date.accessioned2012-08-30T08:28:24Z
dc.date.available2012-08-30T08:28:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142839
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Ved kreftsykdom øker behovet for energi og proteiner. Samtidig er vekttap og underernæring rapportert som den vanligste sekundærdiagnosen ved kreft. Ernæring er både et grunnleggende behov, og en forutsetning for et godt behandlingsresultat. Til tross for dette vises det mangelfull kunnskap og interesse hos helsepersonell innenfor dette området. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å sette fokus på de kunnskapene en sykepleier trenger for å bidra til at kreftpasienter som er i cytostatikabehandling skal få opprettholde ernæringsstatus. Metode: Litteratursøkene til dette litteraturstudiet ble utført i databasene: Academic Search Elite, Cinal, Ovid Nursing Database og Sykepleien fag – og forskningsarkiv, i tidsrommet fra januar til midten av mars 2012. Søkeord som cancer, nutrition problemes/supplements, chemotherapy og nausea ble benyttet. Diskusjon: Det finnes mange ulike tiltak som kan iverksettes i forhold til å opprettholde ernæringsstatus. Denne studien fremhever spesielt at det er av stor betydning å lindre cytostatika – induserte bivirkninger og øke kompetansenivået hos helepersonell.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Background: With cancer disease the need for energy and proteins increase. At the same time, weight loss and malnutrition are reported as the most common secondary diagnosis together with cancer. Nutrition is both a fundamental need and a prerequisite for a good therapeutic result. Despite this, a lack of knowledge and interest with health care professionals exists. Purpose: The purpose of this literature search is to focus on the knowledge nurses need to contribute to maintain nutritional status for cancer patients during cytostatic treatment. Method: Literature searches were done using the databases: Academic Search Elite, Cinal, Ovid Nursing Database and ”Sykepleien fag – og forskningsarkiv”, in the time frame January to medio March 2012. Search words like cancer, nutrition problemes/supplements, chemotherapy and nausea were applied. Discussion: Several measures can be initiated to maintain nutritional status. This study particularly highlights the importance of reducing cytostatic – induced side effects and increasing the competence of health care professionals.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjecternæringno_NO
dc.subjectcytostatikano_NO
dc.titleHvordan opprettholde ernæringsstatus hos pasienter som er i cytostatikabehandling?no_NO
dc.title.alternativeHow to maintain nutritional status for patients during cytostatic treatment?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762no_NO
dc.source.pagenumber47no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel