• Mobbing i barnehagen 

      Ytreland, Katrine (Master thesis, 2021)
      Dette er en kvalitativ studie som kaster lys over en gruppe assistenter sin forståelse og erfaringer om mobbing i barnehagen. Det har de siste årene vært et økt fokus på mobbing i barnehagen, og nasjonalt har det blitt ...