• Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nærvegkant 

      Weydahl, Magnus (Master thesis, 2011)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å gi et bilde av hvordan vegens utforming i tverrprofilet virker inn på problematikken rundt skadeutvikling nær vegkant, sett i sammenheng med dagens norske regelverk for utforming ...