• Barnehagens ivaretakelse av minoritetsspråkliges språutvikling. 

      Tronstad, Signe (Master thesis, 2020)
      I denne studien har jeg ønsket å belyse barnehageansattes kompetanse om minoritetsspråklige barns språkutvikling. Det har blitt benyttet kvalitativ forskningsmetode, og semistrukturert intervju som tilnærming. Målet med ...