• Anmerkning som sanksjon 

   Lyng, Malin Susann (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Oppgavens tema er anmerkninger og en nærmere kikk på læreres egne erfaringer med å bruke anmerkninger som sanksjon i skolen. Oppgaven diskuterer blant annet Opplæringslovas hensikt med sanksjonene opp mot hvordan ...
  • Arbeid med sosial kompetanse på 1-10 skoler 

   Aanonsen, Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan én enkelt skole arbeider med sosial kompetanse hos elevene. Jeg har bemerket meg at det er lite nasjonale retningslinjer på dette punktet, og stor variasjon på hvordan dette gjøres ...
  • Å endre et destruktivt klassemiljø 

   Lønstad, Hanna Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan norske ungdomsskolelærere jobber for å endre destruktive klassemiljøer. Oppgaven er en kasusstudie, basert på kvalitative intervjuer av to ungdomsskolelærere. Ved hjelp av resultatene ...
  • Å legge til rette for å gi elever læringsfremmende tilbakemeldinger 

   Skjørstad, Sivert (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven dreier seg om formativ vurdering, og problemstillingen oppgaven tar utgangspunkt i er: Hvordan kan en lærer legge til rette for å gi elevene gode læringsfremmende tilbakemeldinger? Hensikten med oppgaven ...
  • Demokratisk deltakelse - Hva er skolens ansvar? 

   Lystad, Helene Reitan (Bachelor thesis, 2019)
   Skolen og lærerne har gjennom opplæringsloven og læreplanen en plikt til å arbeide med demokrati og demokratiske prosesser gjennom undervisning og generelt i skolehverdagen. I denne oppgaven ser jeg på læreres ansvar for ...
  • Experiencing the transition to lower secondary school: Students’ voices 

   Strand, Gro Marte (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study seeks to explore how Norwegian students experience the transition to lower secondary school. Semi-structured interviews, observations, and letters were used to capture these experiences. The findings indicated ...
  • Førebyggjande arbeid mot mobbing i skulen 

   Tødenes, Magnus Nordstrand (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgåva har følgjande problemstilling: «Korleis jobbar ein rektor og ein lærar ved ein ungdomsskule for å førebygge mobbing?» I denne oppgåva har eg studert korleis ein rektor og ein lærar ved ein ungdomsskule jobbar ...
  • Hvordan forebygge skolevegring 

   Johnsen, Silje Einskar (Bachelor thesis, 2019)
   De fleste barn og unge har ikke problemer med å gå på skolen. Det er her de bygger vennskap, lærer og leker. Det er også nettopp dette skolen skal være en arena for. Men hvordan håndterer man det om barnet ikke ønsker å ...
  • IKT i undervisning - En kvalitativ studie av læreres bruk av IKT som læringsverktøy 

   Rise, Ingunn Lånke (Bachelor thesis, 2019)
   Min bacheloroppgave belyser hvordan lærere bruker digitale verktøy i sin skolehverdag. Barn bruker mye av tiden sin hjemme til å leke med og utforske den digitale verden. Mange av dem blir introdusert for teknologi allerede ...
  • Læreres holdninger til mobilforbud i skolen 

   Bakken, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne kvalitative studien ser på hvilke holdninger lærere har til mobilforbud i skolen, og diskuterer disse holdningene i lys av relevant teori. I studien ble det intervjuet to ungdomsskolelærere på skoler som har en eller ...
  • Når tanken er god 

   Tordhol, Lars Ola (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar ett dykk inn i verdenen til to ungdomsskolelærere og er et forsøk på å besvare problemstillingen; hvilke holdninger har ungdomsskolelærere til lekser? Ungdomsskolelærerne som inngår i oppgaven ...
  • Opplevelse av tilhørighet og inkludering i møtet mellom kulturer 

   Strand, Gro Marte; Berge, Åsa Dahl; Steen-Olsen, Tove Herborg (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvilke opplevelser barn og unge med innvandrerbakgrunn har når det gjelder tilhørighet, inkludering og mestring i skole- og nærmiljø. Kapitlet bygger på teoristudier og en intervjuundersøkelse ...
  • Relasjonsledelse i et medarbeiderperspektiv: En Q-metodologisk studie av medarbeideres subjektive opplevelse av møtet med leder 

   Strand, Gro Marte (Master thesis, 2013)
   The focus of this thesis is the role of relational leadership in workplace management. The objective of the thesis is to study how staff members experience the relationship with their line manager. The research material ...
  • Språklig aktivitet og inkludering i mottaksklasser 

   Hofseth, Ane Justad (Bachelor thesis, 2019)
   I flere kommuner i Norge i dag har det blitt opprettet mottaksklasser for å ivareta og tilrettelegge for nyankomne elevers behov for språklig, faglig og sosial opplæring. Knyttet til en slik modell kan det oppstå utfordringer, ...
  • The Transition to Lower Secondary School: Experiences and Perspectives 

   Strand, Gro Marte (Doctoral theses at NTNU;2020:318, Doctoral thesis, 2020)
   Sammendrag: [Summary in English below] Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomstrinnet «I alle fall for meg så har det vært en bra overgang - ikke noen store problemer, og at det egentlig har ...
  • Trygghet og tilhørighet som fundament for læring og utvikling 

   Gellein, Maja (Bachelor thesis, 2019)
   Denne studien tar for seg relasjonsbygging i en mottaksklasse. Det er i dagens flerkulturelle samfunn viktig å vite noe om hvordan man som lærer kan legge til rette for minoritetselever. Det er aktuelt og vesentlig å være ...