• Implementering av relévern i ATPDraw 

      Stadheim, Torstein (Master thesis, 2012)
      Rapporten omhandlar utviklinga av relévernmodellar for bruk i ATPDraw. ATPDraw er eit simuleringsprogram for elektriske kretsar, og inneheld per i dag ikkje modellar av relévern.Fyrste del av rapporten tek for seg ...