• På liv og død – pårørendes erfaringer med organdonasjon 

      Smith, Malin (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse pårørendes erfaringer knyttet til organdonasjon etter hjernedød. Metode: Det ble utført systematisk litteratursøk i to databaser. Dette ledet til åtte kvalitative artikler, disse ...