• Barn og unge i møte med barnevernet 

   Krantz, Benjamin (Bachelor thesis, 2020)
   Det er stadig økt fokus på barns medvirkning i barnevernet. For barn og unge kan det føles ut som om dette ikke blir tatt på alvor. Med litteraturstudie som metode belyser oppgaven hvordan barn og unge opplever medvirkning ...
  • Brukermedvirkning i arbeid med unge voksne i NAV 

   Abraha, Rahel Haile (Bachelor thesis, 2021)
   Unge voksne som ikke er i utdanning, arbeid eller opplæring blir sett med økende uro i Europa og representerer en økende sosial utfordring. Unge voksne under 30 år er også en prioritert målgruppe i NAV. Mange av de unge ...
  • Den lange veien til arbeid for samfunnets dominerte grupper 

   Østby, Thea (Bachelor thesis, 2021)
   Tema for denne oppgaven er hvordan enkelte grupper i samfunnet kan oppleve flere begrensninger enn andre på veien mot arbeid. Sosialpolitikkens motstridende mål om brukerrettede og standardiserte tjenester, kombinert med ...
  • «Et liv verdt å leve» – salutogenese som metode i barneverninstitusjoner 

   Bakke, Hege (Master thesis, 2021)
   Temaet for denne studien er hvordan sosialarbeidere arbeider for å skape opplevelse av livskvalitet for ungdom i omsorgsinstitusjoner, gjennom teorien om salutogenese av Aaron Atonovsky. Bakgrunn for valg av tema var at ...
  • Et rop om hjelp 

   Jensen, Anna Gjerdingen (Bachelor thesis, 2020)
   Personer med samtidig ruslidelse og psykisk sykdom (ROP-lidelse) er en brukergruppe som i stor grad er avhengig av kommunens bistand. Ifølge norsk lov har norske kommuner en plikt til å medvirke vanskeligstilte personer ...
  • "Godtatt som du er" - Evaluering av tilbudet til deltakere ved Stavne Gård KF 

   Berg, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Skjefstad, Nina Schiøll (Research report, 2008)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Stavne Gård KF og handler om langtidseffekter av foretakets tilbud til arbeidsledige. Evalueringen bygger på intervjuer med tidligere deltakere, gjennomgang av tilgjengelig ...
  • Hvordan blir papirløse migranters rett til helsehjelp ivaretatt i Norge? 

   Aarsland, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er resultatet av et litteraturstudium om papirløse migranters helserettigheter. Oppgaven har sitt utspring i en personlig interesse for papirløse migranters situasjon, og en yrkesetisk motivasjon for ...
  • Klimaforandringar sin relevans for sosialt arbeid - Ein litteraturstudie om samanhengen mellom nyliberalisme, klimaforandringar og sosial ulikskap 

   Ramstad, Marlen Aurvåglid (Bachelor thesis, 2020)
   Vi står overfor vår tids største utfordring knytt til klimaforandringar og samfunnsutfordringane det fordrar. Etter tre år på NTNU og Institutt for sosialt arbeid, har klimautfordringane nesten ikkje blitt nemnt. Dette ...
  • Kultrsensitiv tilnærming i det norske barnevernet 

   Sudol, Patrycja Agnieszka (Bachelor thesis, 2020)
   Norsk barnevern har de senere årene fått mye oppmerksomhet og kritikk både på nasjonalt og internasjonalt plan. Flere minoritetsetniske foreldre har valgt å dele sin historie og sine erfaringer med tjenesten i media, som ...
  • ‘NEET’ to work? – substance use disorder and youth unemployment in Norwegian public documents 

   Juberg, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this paper is to provide insight into the degree to which and how relevant Norwegian policy documents conceptualise the chances for inclusion in working life among young adults (18–30) who are not in employment, ...
  • Sosialt arbeid i overgangen til NAV – utfordringer for en anerkjennende praksis 

   Skjefstad, Nina Schiøll (Doctoral thesis, 2015)
   Sammendrag: Avhandlingen bygger på et følgeforskningsprosjekt hvor deler av sosialt arbeid i Trondheim kommune er studert i en periode på tre år. Avhandlingens tema er sosialt arbeid med brukere som har store og/eller ...
  • Styrking av ungdoms selvbilde gjennom hesteassisterte tjenester 

   Houge, Sofie Sæther (Bachelor thesis, 2021)
   Myndighetene har gjort et helsepolitisk valg med å satse på forebyggende tjenester for å forhindre sykdomsutvikling. Den helsepolitiske ambisjonen er «forebygging fremfor behandling». I aldersgruppen 15-29 år er omtrent ...
  • Tverrfaglig samarbeid for å ivareta nyankomne flyktningers psykiske helse- En kvalitativ litteraturstudie 

   Ketem, Andom Mesfin (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Målet med denne oppgaven er å undersøke hvilke muligheter og utfordringer det finnes i tverrfaglig samarbeid med hensyn til å ivareta nyankomne flyktningers psykiske helse, og hvilke roller sosialarbeideren har ...
  • Veileder: Et kjærlig og trofast reisefølge? Om parallellveiledning av bachelorstudenter i praksis 

   Nordstrand, Mari; Skjefstad, Nina Schiøll (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Utgangspunkt for denne artikkelen er et fagutviklingsprosjekt med parallellveiledning for sosionomstudenter i 3. klasse på bachelorutdanningen ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (nåværende NTNU). Parallellveiledning ...
  • Å gjøre boligen til et hjem 

   Ustad, Kristine Skjølset (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven skal se på hvordan boligsosiale tiltak kan bidra til at mennesker med en rusavhengighet mestrer å bo og beholder sin bolig. Mange rusavhengige har tidligere hatt en utfordrende bo-karriere med mislykkede ...