• Estimating indirect parental genetic effects on offspring phenotypes using virtual parental genotypes derived from sibling and half sibling pairs 

   Hwang, Liang-Dar; Tubbs, Justin D.; Luong, Justin; Lundberg, Mischa; Moen, Gunn-Helen; Wang, Geng; Warrington, Nicole Maree; Sham, Pak C.; Cuellar-Partida, Gabriel; Evans, David M. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Indirect parental genetic effects may be defined as the influence of parental genotypes on offspring phenotypes over and above that which results from the transmission of genes from parents to their children. However, given ...
  • Exome-wide association analysis reveals novel coding sequence variants associated with lipid traits in Chinese 

   Tang, Clara S.; Zhang, He; Cheung, Chloe Y.Y.; Xu, Ming; Ho, Jenny C.Y.; Zhou, Wei; Cherny, Stacey S.; Zhang, Yan; Holmen, Oddgeir; Au, Ka-Wing; Yu, Haiyi; Xu, Lin; Jia, Jia; Porsch, Robert M.; Sun, Lijie; Xu, Weixian; Zheng, Huiping; Wong, Lai-Yung; Mu, Yiming; Dou, Jingtao; Fong, Carol H.Y.; Wang, Shuyu; Hong, Xueyu; Dong, Liguang; Liao, Yanhua; Wang, Jiansong; Lam, Levina S.M.; Su, Xi; Yan, Hua; Yang, Min-Lee; Chen, Jin; Siu, Chung-Wah; Xie, Gaoqiang; Woo, Yu-Cho; Wu, Yangfeng; Tan, Kathryn C.B.; Hveem, Kristian; Cheung, Bernard M.Y.; Zöllner, Sebastian; Xu, Aimin; Chen, Y. Eugene; Jiang, Chao Qiang; Zhang, Youyi; Lam, Tai-Hing; Ganesh, Santhi K.; Huo, Yong; Sham, Pak C.; Lam, Karen S.L.; Willer, Cristen J.; Tse, Hung-Fat; Gao, Wei (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Blood lipids are important risk factors for coronary artery disease (CAD). Here we perform an exome-wide association study by genotyping 12,685 Chinese, using a custom Illumina HumanExome BeadChip, to identify additional ...