• ''Ho var ein mester i å gjere seg sjølv usynleg'' 

      Rygg, Birgitte (Master thesis, 2016)
      Problemstillinga for denne studien er: Korleis kan barnehagelæraren arbeide med barn som viser innagerande atferd i barnehagen? Formålet med denne oppgåva var å lære meir om barnehagelæraren sin praksis i møte med barn som ...