• SPOR 

      Midttun, Synneva; Rostad, Sigrid (Master thesis, 2011)