• Alkalireaksjon i betongdammar ved Tyinosen - Metode, resultat og tiltak 

      Rockland Aarethun, Kristen Johannes (Master thesis, 2019)
      Masteroppgåva tek føre seg ulike metodar for vurdering av alkalireaksjon i Tyin Dam 1, 2 og 3, med omsyn til levetid og tiltak. På nedstraumsside er dammane prega av rutemønstra oppsprekking, kalkutfellingar og lekkasjar. ...