• Sykepleiestudenters holdninger til rusmidler- en kvantitativ studie 

      Rafteseth, Charlotte (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Misbruk av rusmidler er en hovedårsak til at sykepleiere i Norge mister autorisasjonen. Studier har avdekket at bruk av illegale rusmidler ofte starter før eller under sykepleieutdanningen. Det er gjort få studier ...