• Parallell regulering og prosjektering i vegprosjekt 

      Røren, Jon-Ove Liaset (Master thesis, 2017)
      Statens vegvesen har saman med ei rekkje departement uttrykt eit ønskje om å sjå nærmare på norsk vegplanleggingspraksis for å finne rom for forbetringar og innovasjon. Eit område som kan tenkast å ha rom for forbetring ...