• 3D-modellering i ulike planfaser i vegprosjekt 

   Thorsen, Anne Kristin Hovland (Master thesis, 2017)
   Utbredelse og bruk av 3D-modeller i vegprosjekter har vært i en eksplosiv utvikling de siste 5-10 årene og har gått fra å være fraværende til å bli selvsagt. Det har tidligere vært forsket mye på hvordan 3D-modeller brukes ...
  • A multi-method approach to explore risk factors in truck-bicycle encounters 

   Pokorny, Petr (Doctoral theses at NTNU;2018:40, Doctoral thesis, 2018)
   Currently, the numbers of cyclists are increasing in many cities worldwide. People are encouraged and motivated to cycle, as it improves their health, reduces the negative effect of car traffic and creates more liveable ...
  • Adskilte sykkelveger ved T-kryss 

   Sundheim, Jørgen (Master thesis, 2015)
   Målet for masteroppgaven var å finne adskilte sykkelveger som sikrer og tilfredsstiller syklende i T-kryss. For å løse dette ble det gjennomført både et litteraturstudie og en adferdsanalyse. I litteraturstudie ble det ...
  • Alternativ varetransport 

   Engh, Petter Sørlid (Master thesis, 2019)
   Et økende fokus på miljøvennlige mobilitetsformer legger restriksjoner på tilgjengelig areal som kan brukes av vare- og lastebiler i sentrale områder i norske byer. Dette skaper et behov for mer effektive transport- og ...
  • Analyse av fart i store horisontalkurvaturer 

   Robertsson, Fredrik; Skjærbekk, Tommy (Master thesis, 2019)
   Temaet i denne masteroppgaven er et ønske fra Statens vegvesen for å øke norsk kunnskap på valg av fart i store horisontalkurvaturer. Bakgrunnen for dette er at det er åpnet gjennom Statens vegvesen sine normaler å øke ...
  • Autonomous E-Mobility as a Service - Final Report 

   Pitera, Kelly; Marinelli, Giuseppe (Research report, 2017)
   Mobility as a Service (MaaS) is a systems-oriented approach of integration of numerous transport services into a single, seamless mobility service using a technology platform. Building on MaaS to incorporate both electric ...
  • BIM i InterCity-prosjektet 

   Vardøen, Henning; Alhamid, Mazen Bader Hashem (Master thesis, 2015)
   Det brukes store summer hvert år i Norge til utbygging av samferdsel og det er i Nasjonal Transportplan for 2014-2023 antydet en økning på 50% i bevilgningene i perioden. For eksempel legger Nasjonal Transportplan 2014-23 ...
  • Byggeplan for et alternativ til ny E6 gjennom Oppdal sentrum 

   Nes, Ingunn (Master thesis, 2013)
   E6 går i dag rett gjennom Oppdal sentrum og det er boligbebyggelse og næringsvirksomheter på hver side av vegen. Tilkoblingen til Rv. 70 skjer i dag gjennom et T-kryss midt i sentrum. I tillegg er det flere forkjørsregulerte ...
  • Conflicts between bikes and trucks in urban areas—A survey of Norwegian cyclists 

   Pokorny, Petr; Pritchard, Ray; Pitera, Kelly (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Several challenges accompany the current growth of bike and truck volumes in urban areas, with traffic safety being one of the most critical concerns. Bike-truck accidents present a direct measure of the safety; however, ...
  • Developing and testing an experimental methodology to study behavior and operation metrics 

   Nybakk, Jonas (Master thesis, 2019)
   Regjeringen introduserte i 2012 et mål om at "all vekst i persontransport skal tas med gående, sykling og kollektivtransport". Dette har i ettertid blitt kjent som Nullvekstmålet. Imidlertid har andelen turer gjennomført ...
  • Economic Analysis of Onboard Monitoring Systems in Commercial Vehicles 

   Pitera, Kelly; Boyle, Linda Ng; Goodchild, Anne V. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Onboard monitoring systems (OBMSs) can be used in commercial vehicle operations to monitor driving behavior, with the goal of enhancing safety. Although improved safety produces an economic benefit to carriers, understanding ...
  • Effektivisering av modellbasert leveranse for infrastruktur 

   Begić, Alen; Skagen, Håkon Magnus Kallevik (Master thesis, 2019)
   Fra sin opprinnelse i byggebransjen er bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) nå også på vei til å bli standard for gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen startet arbeidet med overgangen til ...
  • Effektivisering av modellbasert leveranse for infrastrukturprosjekter 

   Begić, Alen; Skagen, Håkon Magnus Kallevik (Master thesis, 2019)
   Fra sin opprinnelse i byggebransjen er bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) nå også på vei til å bli standard for gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Statens vegvesen startet arbeidet med overgangen til ...
  • En undersøkende studie: Kjørekomfort i geometrisk vegutforming og dens forskningspotensial 

   Hofset, Nina (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er handler om å utføre undersøkelser og forskning innenfor vegplanlegging, hvor forskning og utvikling (FoU) betraktes som manglende, med ønske for en oppdatering basert på nyeste kunnskap. Oppgaven ...
  • Evaluation of Roundabout Designs using Driving Simulation 

   Tonheim, Marius Hatletveit (Master thesis, 2015)
   A strong focus on traffic safety and an increasing number of cyclists in Norway, have caused a shift towards more continental roundabouts to be considered in order to lowering vehicle speeds at roundabouts. The objective ...
  • Granåsen Case Study: How Can Location and Design of a Bus Stop Influence the Use of Public Transport? 

   Gjersø, Karine (Master thesis, 2017)
   The increase in Norway´s population will provide an increase in travels estimated to about two million travels a day. This will result in a 300 billion NOK infrastructure investment if handled by cars, as well as an increase ...
  • Grunnparametere innen vegutforming - analyse av fart og friksjon 

   Andersen, Gunnar Aamodt; Wasmuth, Øyvind (Master thesis, 2018)
   Målet med denne oppgaven er å gjøre en vurdering av grunnlaget og verdiene som benyttes i den geometrisk utformingen av veger i Norge for grunnparameterne fart og friksjon og å få et bedre kunnskapsgrunnlag for disse ...
  • Heavy vehicles and cyclists at signalised intersections 

   Tonheim, Christoffer Hatletveit (Master thesis, 2019)
   Bruk av sykkel i urbane områder øker som følge av internasjonale og nasjonale tiltak for å fremme det som et sunt, miljøvennlig og effektivt transportmiddel. Samtidig øker befolkningstallene og dermed også behovet for ...
  • Hvordan kan LOD benyttes i norske jernbaneprosjekter 

   Angeltveit, Thomas Fløien (Master thesis, 2017)
   Fokuset på digitalisering er stort digitaliseringen i det offentlige vokser hurtigere i samferdselssektoren enn i noen annen sektor (Haraldsen 2016). BIM, som er forkortelsen for bygningsinformasjonsmodellering, er et kjent ...