• Kombinert hydrologisk - hydraulisk modell for urbane nedbørsfelt 

      Pedersen, Vendel Marie (Master thesis, 2018)
      Overvannsflom er et økende problem og økt urbanisering og klimaendringer pekes på som hovedårsaker. Foreløpige analyser antyder at nedbøren vil øke både i mengde og intensitet fremover. Ekstreme nedbørshendelser vil kunne ...