• Physical modelling of debris flow countermeasure: deflection wall 

      Opsahl, Karen Dimmen (Master thesis, 2019)
      Noreg og andre land med bratt terreng erfarer fare knytt til gravitasjonsrelaterte prosessar grunna det ekstreme terrenget som er utsett for flaumskred, skred og snøskred grunna klimatisk eller menneskeleg påverknad. Eit ...