• Å bryte mønstre: Forståelse av estetikkens verdi i pedagogisk virksomhet i barnehagen 

   Olsson, Maja Reinåmo (Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven ”Å bryte mønstre: Forståelse av estetikkens verdi som pedagogisk virksomhet i barnehagen” utforsker hvordan barnehageansatte forstår estetikk i relasjon til pedagogisk arbeid i barnehagen. Bakgrunnen for ...
  • Bygd og by, to ulike skolekulturer? 

   Ranheim, Steinar Bæverfjord (Bachelor thesis, 2019)
   «Bygd og By, to ulike skolekulturer?» er en oppgave som omhandler en sammenligning av by og bygd i Norge hva gjelder påvirkningsfaktorer for de valgene de gjør etter ungdomsskolen. Problemstillingen er som følger, «Kan det ...
  • Det viktigste er at det er til nytte for elevene 

   Opsal, Halldis Austad (Bachelor thesis, 2019)
   Tittelen på denne oppgaven er «Det viktigste er at det er til nytte for elevene», og omhandler problemstillingen: «På hvilke måter legger en kontaktlærer til rette for vurdering for læring på 7. trinn?». Grunnen til at jeg ...
  • Elevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen 

   Rakstang, Anne Lea (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven ønsker jeg å komme med et bidrag til feltet elevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen. For å gjøre dette prøver jeg å finne svar på problemstillingen ” På hvilke måter påvirkes elevers motivasjon ...
  • En studie av hvordan åpne oppgaver kan påvirke elevenes mestringsfølelse 

   Ravlo, Stian Sørli (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedtemaet for denne oppgave er åpne oppgaver. Temaet er interessant blant annet fordi mange lærere mener det er for tidkrevende å lage åpne oppgaver. Åpne oppgaver dreier seg om at elevene får ta i bruk egne strategier ...
  • Fjernundervisning i nordsamisk i Norge 

   Brita Maria Simonsdatter Hætta (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven har vært fjernundervisning i nordsamisk i Norge. I Opplæringsloven står det at «Alle elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor». Videre sies det i loven at dersom skoleeier ...
  • Hvordan kan læreren skape en trygg undervisningssituasjon for elevene? 

   Dahl, Kristoffer Ringstad (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan en barneskolelærer kan skape en trygg undervisningssituasjonen for elevene. Trygghet anses som et grunnleggende behov for at mennesker skal fungere og trygge relasjoner er essensielt ...
  • Livsmestring står i fare for å bli enda en ting de unge skal mestre 

   Sørbøen, Ingri (Bachelor thesis, 2019)
   Livsmestring skal inn i den norske læreplanen som fornyelse av Kunnskapsløftet i 2020, som ett av tre tverrfaglige temaer. Målet med denne oppgaven er å se på hvordan livsmestringsfag i skolen kan ha en påvirkning på den ...
  • På kva måtar kan karakterar påverke motivasjonen til elevar på to ulike faglege nivå? 

   Jørgensen, Regine Aarflot (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgåva er å undersøkje ulike måtar karakterar kan påverke motivasjon til elevar på to ulike faglege nivå. I oppgåva brukast det teori om vurdering, teori prestasjonspresset i skulen og motivasjonsteori ...
  • Se de utsatte barna 

   Hansen, Vera Leinan (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven redegjør for problemstillingen: Hvilken kompetanse trenger en lærer for å kunne se signaler på seksuelle overgrep blant sine elever? Forskning, teori og lover legger til grunn at en lærer skal ha kompetansen ...
  • Vurdering for motivasjon 

   Bullgård, Erlend Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har det blitt undersøkt på hvilke måter karakterer kan påvirke ungdomsskoleelevers motivasjon. Undersøkelsen er basert på hva tre elever på åttende trinn mener om å gå på en skole der de kun får karakterer ...