• Vurdering av fare for steinskred 

      Natterøy, Aina (Master thesis, 2012)
      Først i denne oppgåva blir viktig teori om skråningsstabilitet gjennomgått. Teorien dannar grunnlaget for vurdering av faren for steinskred for ei tomt under Landåsfjellet i Bergen. Område er usedvanleg godt kartlagd og ...