• Klassifisering i forbindelse med samarbeid: En casestudie 

      Lindseth, Øyvind (Master thesis, 2004)
      Oppaven består av tre hoveddeler; Teori, Innsamlede data, og Avslutning. Teori er delt inn i tre kapitler, kapitlene 2-4, som er CSCW, Bruk av samarbeidsteknologi og Klassifiseringsproblematikken. I Innsamlede data inngår ...