• Imperialisme i historiefaget 

      Lien, Sindre Henden (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i begrepet imperialisme, og benytter kritisk diskursteori og modell for diskursanalyse hentet fra Faircloughs teorier til å belyse problemstillingen: hvordan fremstilles imperialisme i ...