• Bolig og sosial ulikhet i helse: Politikk for mennesker og marked 

      Leirset, Åshild (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven er skrevet i artikkelform. Den består av en teoretisk og en empirisk artikkel, en fyllestgjørende redegjørelse for metode og teoretisk bakgrunn, og en avsluttende del. Her presenteres sammendrag av de ...