• Airplane braking friction on dry snow, wet snow or slush contaminated runways 

   Klein-Paste, Alex (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Airplanes need tire-pavement friction during taxiing, take-off and landing. The presence of snow reduces the friction and therefore there is need to understand how much friction can be expected on the different types of ...
  • Bicycle rolling resistance under winter conditions 

   Fenre, Mathis Dahl; Klein-Paste, Alex (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In many cold regions of the world, the percentage of trips made by bicycle drops drastically during the winter months. To facilitate increased bicycle usage during the winter, we studied the effect of typical winter ...
  • Bruk av drone (RPAS) til vurdering av snøskred og steinsprang på veg 

   Hjellen, Odd Einar (Master thesis, 2016)
   For å bruke drone i Norge kreves det at man sender melding, eventuelt en søknad til Luftfartstilsynet og følger gjeldende regelverk tilknyttet til dette. I første del av oppgaven vil jeg ta for meg hvilket regelverk som ...
  • Bruksverdien til frysepunktsensorer benyttet til vinterdrift på flyplass 

   Fundingsland, Therese Lie (Master thesis, 2019)
   Kunnskap om forholdene på rullebanen er et essensielt bidrag for å gjennomføre sikker og effektiv drift av flyplass. Med tilstrekkelig informasjon kan tiltakene tilpasses etter nødvendighet og tidspunkt slik at andre ...
  • Can calorimetry be used to measure the melting rate of deicers 

   Kulyakhtin, Sergey; Klein-Paste, Alex (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Chemical deicers are used in winter maintenance of roads and runways to melt ice and restore a bare pavement. The melting rate of these deicers is a fundamental performance factor, but good test methods to quantify the ...
  • Can Sugar-Based Additives Increase the Longevity of a Salt Application for Anti-Compaction of Snow? Development of an Experimental Procedure 

   Vik, Therese Sæbø (Master thesis, 2020)
   I vintersesongen påføres det store mengder salt på vegbanen for å sikre trafikksikkerhet og god fremkommelighet på veiene. Salt blir påført på veien for å forhindre at vann fryser til is (anti-ising), forhindre snø fra å ...
  • Cycling Comfort on Different Winter Road Conditions 

   Kristensen, Håvard Eggen (Master thesis, 2019)
   Sykkeltransport har en rekke fordeler for samfunnet, men andelen sykkelreiser om vinteren synker i kalde regioner. Vinterføre på veiene fører til en rekke problemer for syklister, blant annet redusert sykkelkomfort. På ...
  • Development of a Laboratory Abrasive Wear Test for Snowplow Cutter Blades 

   Rø, Ole Eftang (Master thesis, 2021)
   Prediksjon av slitasje som forekommer på slitestål montert på brøytebiler under snørydding gjøres per dags dato ved å måle mengden stål som slites bort mens brøytebilen er i drift. Eksisterende forskning har prøvd å ...
  • Development of a Linear Tribometer 

   Fenre, Mathis Dahl (Master thesis, 2016)
   A mobile, linear tribometer for studying frictional characteristics on various materials gliding on snow and ice has been developed. The tribometer has the ability to adjust the normal force on the specimen to simulate ...
  • The effect of rolling resistance on people’s willingness to cycle during wintertime 

   Fenre, Mathis Dahl; Klein-Paste, Alex (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Harsh winters reduce utilitarian cycling in many cities. Using an online survey, we examined how increasing rolling resistance due to snow and ice affect people’s cycling willingness. The respondents (N = 1318) reported ...
  • The effect of rolling resistance on winter cycling 

   Fenre, Mathis Dahl (Doctoral theses at NTNU;2021:287, Doctoral thesis, 2021)
   Authorities in many countries facilitate increased bicycle use in urban areas due to its numerous benefits. Still, the number of bicycle trips drops drastically during the wintertime, especially in areas with harsh winters. ...
  • Effect of Sugar as an Additive on the Longevity of Salt on Pavements 

   Ebersten, Roger Berge (Master thesis, 2015)
   In winter maintenance of roads chemicals are applied to the road with the aim of ensuring that the friction is at an acceptable level so that the road is safe and accessible. Sodium chloride is a common used chemical due ...
  • Effect of Temperature and Prewetting for Ice Penetration with Sodium Formate 

   Trzaskos, Mateusz Piotr; Klein-Paste, Alex (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Granular sodium formate (NaCOOH) is a popular deicer used at airports. It is mainly used to weaken compacted snow/ice and thereby facilitate mechanical ice removal. Earlier research has developed a set of methods quantifying ...
  • Effects of temperature and prewetting on deicing performance of sodium formate 

   Trzaskos, Mateusz Piotr (Master thesis, 2019)
   De to vanligste produkter brukt til avising på norske flyplasser er Aviform S-Solid, et granulat som består av 98% Natriumformiat (NaCOOH), og Aviform L50, en 50% løsning av Kaliumformiat (KCOOH). Tidligere forskning har ...
  • Effekt av salt på telehiv 

   Lund, Lars (Master thesis, 2012)
   Det har i denne oppgaven blitt sett på effekten av salt på telehiv. For å finne effekten av salt på telehiv, og forklaringer på dette fenomenet, har det blitt gjort et litteraturstudie, et feltforsøk og et laboratorieforsøk. ...
  • Estimering av CO2-utslipp ved brøyting og salting av vegnettet 

   Eide, Ingeborg; Richards, Johannes Lemme; Rye, Erik (Bachelor thesis, 2021)
   Som del av Statens vegvesens mål om å redusere klimagassutslipp innen drift og vedlikehold, har det vært ønskelig å få en oversikt over det totale CO2-utslippet for sektoren. I denne oppgaven er det utarbeidet en metode ...
  • Evaluation of Klimator as a Decision Support System in Practical Operation 

   Midtun, Mats (Master thesis, 2021)
   Gjennom masteroppgaven ble det vurdert hvor nyttig Klimator er som bruker støtte til avgjørelser i praktiske operasjoner. Evalueringen ble gjort gjennom en kombinasjon av en analyse av foreslåtte tiltak samme med en ...
  • Evaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekninger 

   Kroken, Bjørn Øystein (Master thesis, 2015)
   Standard for drift og vedlikehold av riksveger, håndbok R610, bestemmer standard og krav til vinterdrift på norske veger. Høsten 2012 utga Vegdirektoratet ny og revidert standard for drift og vedlikehold. Kravene i ...
  • A framework for classification of snow- and icephobicity 

   Borrebæk, Per-Olof; Rønneberg, Sigrid; Jelle, Bjørn Petter; Klein-Paste, Alex; Zhang, Zhiliang; He, Jianying (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   For decades, there has been no proper thermodynamic definition of icephobicity. Some claim icephobic properties at an adhesion lower than 100 kPa, whereas others claim it when the accretion of ice is significantly prolonged. ...
  • Historisk utvikling av drift og vedlikeholdskontrakter - Analyse av Vestfold i tidsrommet 1999-2014 

   Wisløff Nilssen, Jette (Master thesis, 2015)
   I 2003 ble drift og vedlikeholdskontraktene konkurranseutsatt. Driftskontraktenes form og innhold har blitt diskutert og endret flere ganger. Dette indikerer at den optimale kontraktsformen enda ikke har blitt funnet. ...