• A Degrading Element of Safety-instrumented Systems with Combined Maintenance Strategy 

   Zhang, Aibo; Liu, Yiliu; Barros, Anne; Kassa, Elias (Chapter, 2019)
   Safety-instrumented systems (SISs) are widely used to prevent hazardous events. The mechanical actuator subsystem in a SIS can become more vulnerable with time due to progressive degradation mechanisms, such as erosion, ...
  • A framework for applying slab track on earthworks in Norway 

   Lien, Hanna Agnethe (Master thesis, 2019)
   Fastspor er en sporkonstruksjon der skinner og sviller legges på en betong- eller asfaltplate. Fastspor gir normalt lavere byggehøyde enn spor med ballast, og gir ofte en mer stabil sporgeometri og krever mindre vedlikehold ...
  • Akustisk måling for kontroll av jernbanens infrastruktur - Registrering av rifler og bølger med rullestøy fra Roger 1000 

   Husøy, Leiv Jørgen (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven har utarbeidet et akustisk målesystem for å detektere rifler og bølger med lydmålinger under Roger 1000. En mikrofon plasseres ved hjulet Roger 1000 bruker til vanlige målinger av rifler og bølger. Mikrofonen ...
  • Analyser av følgeforsinkelser i jernbanenettverk 

   Åsland, Vegard Berglund (Master thesis, 2015)
   Det er identifisert fem eksisterende metoder for å analysere følgeforsinkelser i jernbanenettverk. Metodene kan belyse ulike problemstillinger knyttet til feil/mangler ved norsk jernbane. Jernbaneverket, NSB og andre aktører ...
  • Åndalsnes stasjon: Et bedre samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling 

   Lysaker, Arne Moe (Master thesis, 2014)
   Åndalsnes stasjon er endestasjonen på Raumabanen og har i lengre tid vært et område for diskusjon mellom Rauma kommune og Jernbaneverket. Bakgrunnen for diskusjonen ligger i stasjonens plassering og arealbruk. Slik jernbanen ...
  • Beredskap ved fare for solslyng 

   Kalvø, Espen (Master thesis, 2015)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å bidra til å øke beredskapen ved fare for solslyng. Økt beredskap vil sørge for at faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner og at sikker togframføring blir ivaretatt. ...
  • Combined Effects of Track Gradient Related Parameters on Energy Consumption and Capacity 

   Mustad, Bendik Fürst (Master thesis, 2018)
   The predicted growth in passenger and freight traffic toward 2050 is considerable. To meet this growth, it is important to utilize new and existing railway infrastructure in a sustainable way. Track gradient could potentially ...
  • Detecting Anomalies and Water Distribution in Railway Ballast Using GPR 

   Ibrekk, Pål Arne Ytrehus (Master thesis, 2015)
   Ground Penetrating Radar has seen increased interest in recent years as an efficient non-destructive method of railway track surveying. As a response, it is necessary to establish the scope of its abilities for this ...
  • Effects of Tunnel Related Parameters on Energy Consumption 

   Olsen, Christian Magnus (Master thesis, 2019)
   Det er forventet en betydelig vekst i togtrafikken i Norge fram mot 2050. Dette betyr at det er et behov for å øke kapasiteten i jernbanenettet. For å komme i mål med dette er det nødvendig å investere i ny infrastruktur ...
  • Effekten av stigningsgrad på jernbanekapasitet - En parameterstudie 

   Eggum, Dina Sofie Hanninen (Master thesis, 2017)
   Stigningsgraden på en jernbanestrekning påvirker akselerasjons- og bremseegenskapene til et tog. Denne oppgaven studerer en økt stigningsgrad i form av avvik fra normalkravene på 12,5 gitt i Bane NORs «Tekniske Regelverk» ...
  • Få jobben gjort - Bruk av målstyringstavle for å effektivisere kontroller og feilrettinger for jernbane vedlikehold i Norge. 

   Hovland, Bjørn Tore Gaard (Master thesis, 2018)
   Oppgavens tittel: Få jobben gjort , vil raskt kunne assosiere til at jobben ikke blir gjort. Oppgavens tittel kunne ha vært Få jobben gjort i tide eller lignende. En stor del av oppgaven er å kartlegge om hvilke ...
  • Feilanalyse av isolerte skjøter 

   Kravtsov, Vladimir (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å analysere tilgjengelig data for isolerte skjøter på landsbasis. Isolerte skjøter har vært i bruk på norsk jernbanenett så lenge relebaserte sikringsanlegg eksisterte med andre ord over 50 ...
  • Kryss i plan for påkobling fra hensettingsanlegg til dobbeltspor 

   Bøe, Karina Rangnes (Master thesis, 2018)
   Som en del av InterCity-prosjektet vil jernbanenettet på Østlandet gjennomgå store endringer i årene framover for å håndtere den forventede befolkningsveksten. Med full utbygging av InterCity forventes det 17,8 millioner ...
  • LCC for ballastert jernbanespor 

   Hofgaard, Øyvind Hunding (Master thesis, 2016)
   Gardermobanen omtales som en suksess og er en av de jernbanestrekningene i Norge der det kjøres flest tog i døgnet. Banen, som er en dobbeltsporet høyhastighets jernbane, har høy oppetid, punktlighet og kvalitet sammenlignet ...
  • LCC-analyse for bygging og vedlikehold av ballastspor og ballastfritt spor i en norsk jernbanetunnel 

   Holager, Eivind (Master thesis, 2019)
   Ballastspor er den tradisjonelle måten å bygge jernbanespor på i Norge. Med større trafikkbelastning og høyere hastigheter har denne konstruksjonen vist seg å ha begrenset motstand mot degradering, altså nedknusning. Dette ...
  • Metodikk for å minimere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur 

   Bergerud, Lars (Master thesis, 2018)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er at jernbaneprosjekter er kostbare investeringer. Derfor er det ønskelig å redusere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur. I oppgaven regnes totalkostnaden som summen av investering-, ...
  • Optimalisering av friksjonssville for økt sidemotstand 

   Bjørntvedt, Vegard (Master thesis, 2018)
   Enkelte av de gamle jernbanestrekningene i Norge innehar begrensinger som gjør det umulig å få et kontinuerlig helsveiset spor på deler av strekningene. Disse begrensningene medfører ulemper for Bane NOR grunnet redusert ...
  • Performance Assessment of Safety-instrumented Systems Subject to Cascading Failures in High-demand Mode 

   Xie, Lin; Lundteigen, Mary Ann; Liu, Yiliu; Kassa, Elias; Zhu, Shengyang (Chapter, 2019)
   Safety-instrumented systems are designed to act upon hazardous events and reinforce safety. IEC 61508 specifies two possible reliability measures of safety-instrumented systems: the average probability of failure on demand ...
  • Railway ballast stabilising agents: Comparison of mechanical properties 

   Barbieri, Diego Maria; Tangerås, Marius; Kassa, Elias; Hoff, Inge; Liu, Zhuangzhuang; Wang, Fusong (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Expensive and time-consuming maintenance operations are routinely performed to preserve the ballast mechanical properties in railway lines. Binding agents are used for ballast stabilisation. Four different additives based ...
  • Reusing and recycling of railway ballast 

   Tangerås, Marius (Master thesis, 2019)
   Målet med denne forskningen er å undersøke muligheter ved gjenbruk og gjenvinning av brukt jernbaneballast, ved å endre egenskapene og stivheten til ballasten. Litteratur, laboratorie tester og korte intervjuer er benyttet ...