• E-Scooter speed choice 

   Lund, Jonas (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven undersøker nytten av å bruke offentlig tilgjengelige data om elsparkesyklers posisjoner med høy oppdateringsfrekvens for å analysere hastighetsvalg. Andre bruksområder for samme datasett utforskes også noe. ...
  • Effekten av sykkelekspressveger 

   Kjørsvik, Siv Iren (Master thesis, 2018)
   For å øke sykkelandelen i Norge er det planlagt å bygge sykkelekspressveger i flere store byområder. Sykkelekspressveger er sykkelveger av høy standard, som tilrettelegger for hurtig sykling over lengre avstander. Hensikten ...
  • En studie av sammenhengen mellom veg-geometri, fart og trafikkulykker 

   Nerbøvik, Jenny M (Master thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven er å finne sammenhenger mellom veg-geometri, fart og trafikkulykker ved å studere om fartsnivå sammen med feil i veg-geometri påvirker antall ulykker. Utgangshypotesen for denne oppgaven er ...
  • Estimering av underrapporterte sykkel- og fotgjengerulykker i Trondheim 

   Bjordal, Jenny Roen (Master thesis, 2019)
   Police accident reports are the main source for official traffic accident data in Norway. However, many accidents often go unreported, especially bicycle and pedestrian accidents. The aim of this study was to look at ...
  • Fotgjenger- og sykkelulykker involvert eldre personer 

   Fahre, Christine (Master thesis, 2019)
   Eldre (≥65 år) står for 20% av de drepte og alvorlig skadet i Norge, til tross for at de er lite eksponert i trafikken. Norge har som flere land i Europa en økende aldrende befolkning og samfunnet har et større fokus på ...
  • Hvordan påvirkes ulykkesrisikoen av ugunstig tverrfall? - En studie av sammenhengen mellom ulykker og ugunstig tverrfall ved forskjellige horisontalkurveradier 

   Haugvik, Espen Syljuberget (Master thesis, 2016)
   I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på om det er noen sammenheng mellom ugunstig tverrfall og møte- og utforkjøringsulykker. Årsaken til at jeg ønsket å undersøke dette temaet er blant annet et ønske om å finne effektive ...
  • Kan alvorlige fotgjenger- og sykkelulykker i Trondheim reduseres? 

   Sem, Mari Sunniva Skaug (Master thesis, 2020)
   Norske byer har i de senere årene hatt et økt fokus på å tilrettelegge for myke trafikanter slik at flere skal velge å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Med bakgrunn i nullvekstmålet forventes en betydelig økning i ...
  • Påvirker veg-geometrien antall trafikkulykker? 

   Moen, Tor Olav (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å studere sammenhengen mellom horisontalkurvatur, vegbredde, fart og trafikkulykker på fylkesvegnettet i Vest-Telemark. Analyseperioden har strekt seg over en åtteårsperiode (2009 ...
  • Rødlyssykling - Omfang, påvirkningsfaktorer og reduksjonstiltak 

   Joranger, Vilde Johnson (Master thesis, 2019)
   Formålet med studien var å undersøke omfanget av rødlyssykling, forskjellige faktorer som påvirker omfanget, samt foreslå ulike tiltak som kan bidra til å redusere antall «rødlyssyklister». Funnene som presenteres i studien ...
  • Spordybdens betydning for ulykkesfrekvensen 

   Wormdahl, Sindre (Master thesis, 2021)
   Som et resultat av Nullvisjonen, er det i Nasjonal Transportplan utformet en målsetning om ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken i Norge. For å kunne forhindre ulykker i fremtiden, er det viktig å ha en god ...
  • Standardsprang på vegnettet 

   Oen-Sivertsen, Grethe Marie (Master thesis, 2015)
   Gjennom UAG-arbeidet har det kommet frem at mange ulykker skjer der det er standardsprang på vegen. Et standardsprang kan ha mange former, men i denne oppgaven har en konsentrert seg om de standardsprangene der det er ...
  • Sykling mot rødt lys i Trondheim 

   Rudolfsen, Andrea Randi Føreland (Master thesis, 2019)
   Denne studien undersøker syklister og hvordan de forholder seg til lysregulering ved kryss. To datainnsamlingsmetoder ble brukt til å samle informasjon om syklistene, både en observasjonsstudie og et nettbasert spørreskjema, ...
  • Sykling mot rødt lys i Trondheim 

   Rudolfsen, Andrea Randi Føreland (Master thesis, 2019)
   Denne studien undersøker syklister og hvordan de forholder seg til lysregulering ved kryss. To datainnsamlingsmetoder ble brukt til å samle informasjon om syklistene, både en observasjonsstudie og et nettbasert spørreskjema, ...
  • Syklistars hastigheit ved vinterforhold 

   Sandven, Øyvind (Master thesis, 2019)
   Det har dei siste åra vore eit aukande fokus på å få fleire til å velja sykkelen som transportmiddel. Særleg om vinteren har det lenge vore tradisjon å setja vekk sykkelen, ettersom vinteren medfører utfordringar som kulde, ...
  • Tilrettelegging for syklister i rundkjøringer 

   Hestsveen, Karoline; Rekdal, Andrea (Master thesis, 2021)
   Et mål i Nasjonal transportplan er å øke sykkelandelen i byområder til 20%. For å oppnå dette må sykling bli et mer attraktivt fremkomstmiddel gjennom sammenhengende, sømløse og trafikksikre løsninger. Det er bred enighet ...
  • Trafikksikkerhetseffekt av forsterket midtoppmerking 

   Nordli, Rune (Master thesis, 2015)
   I perioden 2002 2014 er 2559 personer drept i trafikkulykker i Norge. 1023 av disse er drept i møteulykker og 850 i utforkjøringsulykker. Beregninger viser samtidig at sannsynligheten for konflikt mellom møtende kjøretøy ...
  • Trafikksikkerhetseffekten i opphøyd gangfelt 

   Muller, Mentor (Master thesis, 2020)
   Norge er det mest trafikksikre landet i Europa, og risikoen for å bli drept i trafikken er kraftig redusert for alle trafikkgrupper. I løpet av perioden 2004-2018 har antall drepte fotgjengere gått ned fra 22 fotgjengere ...
  • Trialing a Road Lane to Bicycle Path Redesign—Changes in Travel Behavior with a Focus on Users’ Route and Mode Choice 

   Vasilev, Miroslav Veselinov; Pritchard, Ray; Jonsson, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Redistribution of space from private motorized vehicles to sustainable modes of transport is gaining popularity as an approach to alleviate transport problems in many cities around the world. This article investigates the ...
  • Trygghetsfølelse ved sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater 

   Støvne, Ingvild Aline (Master thesis, 2019)
   Flere store norske byer har gjennom bymiljøavtaler og byvekstavtaler forpliktet seg til å oppnå nullvekstmålet, som sier at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. ...
  • Årsaker og virkninger ved russykling 

   Floer, Vilde Kristiansen (Master thesis, 2019)
   Årsaker og virkninger ved russykling er et aktuelt tema for trafikksikkerhet. Årsaker som manglende regler og positive holdninger blir analysert ved en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen hadde 163 svar. Den relaterer ...