• Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon 

      Jonsen, Karen Leiråmo (Master thesis, 2011)
      Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet ...