• Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Beiarelva 1989-92 

   Jensen, Arne J.; Koksvik, Jan Ivar; Jensen, John W.; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Møkkelgjerd, Per Ivar; Winge, Kirsten (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie, 0802-0833; 1993:1, Research report, 1993)
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2005 

   Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil; Kjøsnes, Arne; Solem, Øyvind (NINA rapport;115, Research report, 2006)
   Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøør-ret i Auravassdraget. Resultatene skal danne grunnlag for å evaluere de tiltakene som er gjen-nomført som kompensasjon for negative ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (Research report, 2011)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Laks og Gyrodactylus i Vefsna og Driva. Årsrapport 2004 

   Johnsen, Bjørn Ove; Hindar, Kjetil; Balstad, Torveig; Hvidsten, Nils Arne; Jensen, Arne Johan; Jensås, Jan Gunnar; Syversveen, Marit; Østborg, Gunnel Marie (NINA rapport;34, Research report, 2005)
   Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om effekter av lakseparasittenG. sa-laris i vassdrag som har vært infisert i lang tid, særlig med hensyn til forekomsten av lang-tidsverter og mulige endringer i ...
  • Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Barton, David Nicholas; Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Järnegren, Johanna; Sandlund, Odd Terje (NINA rapport;292, Research report, 2007)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er et behov fra DN og NVE om å gi en naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk vurdering av miljømålfastsetting i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Miljømålet i SMVF er godt økologisk ...
  • Produksjon av laksesmolt basert på yngelutsetting i elv. Bunndyr og fisk i Litjvasselva, Vefsnavassdraget 

   Johnsen, Bjørn Ove; Jensen, Arne Johan; Koksvik, Jan Ivar; Håker, Martin (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie, 0802-0833; 1991:1, Research report, 1991)