• Optimization of Energy Saving Devices 

      Johansen, Solveig Aasheim (Master thesis, 2020)
      Som følgje av auka fokus på klima og høgare drivstoffprisar, har det dei siste tiåra vore ein veksande etterspurnad etter ny teknologi for å betre energieffektiviteten til skip. Ein av dei enklaste og mest effektive metodane ...