• Arkivforskning i Norge 2016 

   Jenssen, Lars Christian (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Arkivplanen før og nå 

   Berg, Solfrid Leikvoll (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg arkivplanen, et dokument som gjennom Arkivlova (1992) med forskrifter (1999) skulle bistå arkivarbeidet. Siden regelverket trådte i kraft, kan det se ut som at arkivplanen har levd sitt eget liv ...
  • Hvordan har digitaliseringen påvirket utformingen av lover og regler for arkivsektoren? 

   Jonsson, Birte (Bachelor thesis, 2020)
   Hvordan har digitaliseringen påvirket utformingen av lover og regler for arkivsektoren? Jeg har forsøkt å belyse problemstillingen ved å benytte kvalitativ metode basert på innsamling av bl.a. offentlig informasjon. ...
  • Kampen om arkivarens sjel. Historieforskningen og arkivvitenskapen – fra partnerskap til kløft 

   Jenssen, Lars Christian; Carstens, Svein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hensikten med denne artikkelen er fra et arkivvitenskapelig ståsted å kommentere spørsmål om hvordan forholdet i dag er mellom historievitenskapen og arkivvitenskapen. Bakgrunnen ligger særlig i de markante endringene som ...
  • Lagringsenheter for digitalt materiale og foreldelse. Hvordan den teknologiske utviklingen har skapt digitale fossiler. 

   Seljeseth, Maria. (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven tar jeg litt for meg digitale lagringsenheter, spesielt eksterne og reflekterer over deres varighet. Hvor lenge varer en CD? Hvor lenge varer en diskett? Ettersom mange av enhetene fra før 2000 har gått ...
  • Om Unik Informasjon og Materialitet i Arkivene 

   Strøm, Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven utforsker forståelsen av arkivmaterialenes tilstand som informasjonskilder til det som ligger utenfor det tekstlige. Mye arkivmateriale, både på papir og digitale versjoner, har en del indre og ytre egenverdi ...
  • Personvern og Arkiv 

   Grøtan, Elida (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler hvordan personvernet ble utfordret av ny teknologi fra 1970-tallet, spesielt ved bruk av datamaskinen mulighet til å behandle personopplysninger. Problemstillingen jeg skal besvare i teksten er som ...
  • Riksarkivaren – arkivautoritet og myndighet overfor forvaltningen. 

   Langhelle, Øyvind Birknes (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er en dokumentanalyse som undersøker hvordan Riksarkivarens myndighet overfor Forvaltningens arkivdanning utviklet seg fra rett etter andre verdenskrig frem mot arkivloven med forskrifter som trådte ...