• Fra A til B - En studie av pendlesyklisters rutevalg 

      Herfindal, Thea Karoline (Master thesis, 2015)
      Nasjonal transportplan for 2014-2023 har som mål at den fremtidige veksten i persontransporten i de store byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Sykkelandelen må økes til 10-20 % i de store byene for ...