• Forebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv 

   Hansen, Oda; Helgesen, Olivia (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte ...
  • «Hvordan er kvinners opplevelse av selvbildet og identitet etter mastektomi?» 

   Jørgensen, Tone Mette; Hvidsand, Helene (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og forekomsten har økt betydelig de siste tiårene. Ved brystkreft benytter man mastektomi som er en kirurgisk behandling hvor man fjerner hele brystet. Hensikten ...
  • Hvordan kan sykepleier bidra til livsstilsendring hos pasienter med påvist hjertesykdom? 

   Ørås, Bjørn Steinar; Stabell, Alexander (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er at sykepleier får økt innsikt i hva som kan bidra til livsstilsendring hos hjertesyke pasienter, samt hvilke utfordringer en kan møte og hvordan en kan takle disse i helsefremmingsarbeidet. ...
  • Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos hjemmeboende med demens? 

   Vasanthavasan, Sarukesi; Lervåg, Emilie Mari Bjørkavoll (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos eldre hjemmeboende med demens. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Problemstillingen blir ...
  • Kommunikasjon med kreftpasienter i en palliativ fase 

   Lind, Ingrid; Mathiesen, Ellen Erdal (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Forekomsten av kreft er økende. Dersom behandlingen ikke kan helbrede pasienten, endres fokuset til palliativ omsorg. Kommunikasjon er en viktig og omfattende sykepleieoppgave, og et sentralt ledd i utførelsen ...
  • Nursing and Biomedical Laboratory Science (BMLS) Students´ Interprofessional Training in the Simulation Laboratory 

   Vasset, Frøydis Perny; Helberget, Lindis Kathrine; Almås, Synnøve Hoseth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: The purpose of this study is to present nursing and Biomedical Laboratory Science (BLMS) students’ perceptions of interprofessional education and collaborative practice in a simulation laboratory. Method: A ...
  • Sjukepleiarar si erfaring med palliativ omsorg til kvinner med brystkreft i heimen. 

   Aarflot, Anika Karen Sandholt; Dahl, Malin Remø (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikta med oppgåva vår er å setje søkjelys på eit tema som er blitt meir aktuelt dei siste åra. Død i heimen hjå kreftsjuke pasientar har blitt meir normalt, og fleire ynskjer dette alternativt. Sjølv om overlevingsraten ...
  • Tidspress i helsevesenet 

   Lied, Ingvild Borge; Lindgren, Moa Lovisa (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Gjennom flere praksisperioder har vi erfart utfordringer rundt utøvelsen av den ideelle sykepleie. Dette grunnet manglende tid da det legges stor vekt på effektivisering. Sykepleie av kvalitet kjennetegnes blant ...
  • Underernæring på sykehjem 

   Søvik, Frida Helen Tryggestad; Renland, Regine Waagaard (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Underernæring på sykehjem er et alvorlig folkehelseproblem som har vært knyttet til en betydelig økning i risikoen for dødelighet og sykelighet (WHO, 2005). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke ...