• En undersøkelse av hvilke læringsteorier som kommer til syne på en skole i Zambia 

   Fevang, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan ulike læringsteorier kommer til syne på min praksisskole i Zambia. Jeg har observert og gjort intervjuer for å finne ut hvordan det behavioristiske, det kognitive, det sosial ...
  • JOY OF READING 

   Bundgård, Lisa Kvernberg (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven handler om leseglede. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan lærere øke elevers leseglede? Det teoretiske grunnlaget er basert på hva lesing er, og hvorfor lesing er viktig. Videre har jeg ...
  • Kvinnerollen i Zambia 

   Rønning, Amalie (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven studerer kjønnsroller i Zambia. I den forbindelse undersøkes problemstillingen: Hvilke måter reproduseres kvinnerollen i zambisk kultur? For å belyse dette temaet vil jeg hovedsakelig bruke sosialkonstruktivismen ...
  • Læreres profesjonelle utvikling med Lesson Study som metode i intervensjonsforskning 

   Hauge, Kåre (Doktoravhandlinger ved NTNU;2019:240, Doctoral thesis, 2019)
  • Misoppfatninger knyttet til brøk i en 6. klasse ved en skole i Zambia 

   Hagen, Ida Hanne (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven er misoppfatninger knyttet til brøk i en 6. klasse ved en skole i Zambia, og problemstillingen jeg har valgt er: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne i en 6. klasse ved en skole i ...
  • Når jeg endelig får bestemme selv, så blir jeg glad! 

   Risheim, Kristin (Master thesis, 2021)
   I norsk skole har det i liten grad vært praktisert en autonomistøttende undervisningspraksis (Bru, Munthe & Thuen, 2010; Wendelborg & Bruland, 2018). Dette til tross for at nyere forskning viser at elever responderer ...
  • Opplæring til demokrati i lærebøker 

   Morstøl, Silje (Bachelor thesis, 2019)
   Et sentralt tema i den norske skolen er demokratiopplæring. Du finner skolens demokratioppdrag nevnt i opplæringslovens formålsparagraf, flere steder i læreplanen og i den nye generelle delen av læreplanen som kommer ved ...
  • Prestasjonspress i en zambisk prestisjeskole for jenter 

   Andreassen, Line Mari (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet i denne avhandlingen er prestasjonspress på en prestisjeskole i Zambia. Skolen er en katolsk privatskole for jenter, og er fra åttende til tolvte trinn. Problemstillingen retter seg mot opplevelsen av prestasjonspresset ...
  • Relasjonskompetanse 

   Holm, Malin (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet denne oppgaven tar for seg er relasjoner. Ved å sette søkelys på viktigheten med relasjonskompetanse og hvordan man kan utvikle en god relasjonskompetanse gjennom et sosialkonstruktivistisk perspektiv. I oppgavens ...
  • Sammenheng i zambiske elevtekster 

   Mulen, Mona Blandkjenn (Bachelor thesis, 2019)
   Denne teksta handler om sammenheng gjennom komposisjon og referansekobling i elevtekster. Tekstene som er utgangspunktet for oppgava er multimodale tekster med verbaltekst og bildetekst som er skrevet av elever på en zambisk ...
  • Skole-hjem samarbeid i Zambia 

   Ottesen, Ingrid Røstvoll (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven kan du lese om utfordringene man møter på i et zambisk skole-hjem samarbeid. For å undersøke nettopp dette har jeg hatt praksis på en privat zambisk jenteskole i fem uker. Ved hjelp av både kvalitative ...
  • Teachers' collective professional development in school: A review study 

   Hauge, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The aim of the study has been to describe, analyse and discuss the latest research findings on the professional development that is accomplished through collective and cooperative processes among teachers. The research ...
  • Tilpasset opplæring - "Hvordan praktiseres tilpasset opplæring innenfor rammen av et zambisk klasserom?" 

   Gylland, Kristin Høgsteggen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å se på begrepet tilpasset opplæring i forhold til både svake og sterke elever. Følgende problemstilling har blitt drøftet ut ifra relevant teori og relevante funn: «Hvordan praktiseres ...
  • Å være i en historisk kontekst 

   Dukstad, Karen Elise (Bachelor thesis, 2019)
   Historie og historiebevissthet er et viktig tema i samfunnsfag, både som en grunnleggende tanke og som et eget undervisningstema. Målet med oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan legger den norske læreboka, ...