• Akuttmottak på godt og vondt - Kreftpasienters opplevelse av opphold i akuttmottak 

   Trollnes, Anne Kristin Hole (Master thesis, 2021)
   Antall kreftpasienter i Norge øker jevnt og flere behandles poliklinisk. For å legges inn på sykehus må kreftpasientene oftest legges inn via akuttmottak. Akuttmottak er kjent for å være et sted med stor pasientpågang og ...
  • Demensomsorg i hjemmesykepleien 

   Bjerknes, Mari; Brukveen, Marte; Sanden, Gro Anita (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Mange eldre i Norge lever med demens og økt levealder resulterer i flere. Det er grunn til å tro at kompetanse og holdningsendring vil fremme forståelsen for demens og samtidig styrke et kollegialt samhold blant ...
  • Håp hos hjerneslagrammede pasienter: Hvordan kan sykepleieren fremme håpet hos slagpasienter som rehabiliteres i hjemmet? 

   Rusten, Anne-Mari; Haukåen, Ragnhild (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Sykepleieren møter pasienter i hjemmet og utgjør en viktig del av miljøet. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvilken innvirkning funksjonsnedsettelser har på pasientens håp. Håpet er betydningsfullt for ...
  • Helserelatert livskvalitet i palliativ fase 

   Mathisen, Laila Iren Kløvstad; Bakkene, Silje Kristin; Andresen, Ine-Lise (Bachelor thesis, 2022)
   Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: I denne oppgaven belyses relevante tiltak som sykepleier kan gjøre for å fremme helserelatert livskvalitet i palliativ fase for kreftpasienter i norske sykehjem. Innledning: Stadig ...
  • Hvilke forhold kan ha betydning for sykepleiers ivaretakelse av smertelindring til rusavhengige innlagt på somatisk sykehus? 

   Skottene, Silje Synnøve; Skjølås, Anna Schlytter; Karlsen, Mari (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Smerter er den vanligste årsaken til at personer oppsøker helsevesenet. Smertebehandling av rusavhengige er et av de mest utfordrende problemene i klinisk praksis. Det finnes mange antagelser om at rusavhengige ...
  • “Hvordan kan sykepleier forebygge VAP hos ALS pasienter som får respiratorbehandling i hjemmet”? 

   Sektnan, Karoline; Sveen, Runa Therese (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Mekanisk ventilerte pasienter har stor risiko for å få ventilasjons assosiert pneumoni. Risikoen øker med 1% hver dag. Forebyggende arbeid hos trakeostomerte hjemmerespirator pasienter med ALS kan gi økt levetid ...
  • Hvordan kan sykepleier fremme seksualitet hos menn med hjerte- og karsykdommer? 

   Mehrsai, Atbin (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon: Seksualitet er viktig for god helse. Det fremkommer at menn med hjerte- og karsykdommer i stor grad er preget av seksuell dysfunksjon. Til tross for dette er det liten evidens for at deres seksualitet ivaretas ...
  • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende til pasienter i terminal fase? 

   Ek, Karoline Knatten (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Å være pårørende til pasienter i terminal fase kan være fysisk og psykisk krevende og de har også behov for informasjon og omsorg fra sykepleiere. Sykepleier bør kartlegge og fange opp pårørendes behov for ...
  • Hvordan kan sykepleiere bidra til mestringsfølelse hos barn og unge med diabetes mellitus type 1? 

   Larsen, Cathrine; Thorsrud, Tord (Bachelor thesis, 2017)
   Introduksjon/Bakgrunn: Norge er et av landene i verden med størst hyppighet av diabetes blant barn, i 2015 ble det fra norske sykehus rapportert om 386 nye tilfeller av diabetes type 1 hos de under 18 år. For barn kan det ...
  • Hvordan kan sykepleierens helsefremmende arbeid bidra til å styrke pasientens livsmot ved uhelbredelig kreft? 

   Kristoffersen, Marlene (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: I Norge er kreft den vanligste dødsårsaken i befolkningen etter hjerte- og karsykdommer. Kreft forskningen er opptatt av helse, omsorg, levekår og livskvalitet til kreftpasienten. . I sykepleieprofesjonen er ...
  • Hvordan påvirker isolering og smittevernutstyr kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient? 

   Thoresen, Turi Storstrøm; Graaten, Tone Alma (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Med økende forekomst av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens kan bruken av smittevernutstyr og isolering i stadig økende grad bli en del av interaksjonen mellom sykepleier og pasient. For sykepleiere kan ...
  • Palliasjon i hjemmet 

   Brobakken, Elin-Monica; Furuheim, Lisa Marlene Haugen; Næprud, Merethe Witsø (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Mange pasienter ønsker å dø hjemme. Helsetjenestens mål er å legge til rette for pasienten, slik at sykdomstiden hjemme oppleves best mulig.. Det er viktig at det er opparbeidet god kjennskap til situasjonen ...
  • På hvilken måte kan sykepleier bidra til ivaretakelse av seksualitet og samliv for kvinner med stomi? 

   Jacobsen, Tina Merethe; Rønninghaug, Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Kvinner med stomi kan oppleve seksuelle utfordringer som videre kan ha innvirkning på samlivet. Dette på grunn av redusert seksuelt selvbilde og livskvalitet. Seksualitet er fremdeles et tabubelagt tema som ...
  • Samvittighetsstress og utbrenthet i hjemmesykepleien. En tverrsnitts-studie. 

   Haukebø, Merete Risholm (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig og gratis tjeneste. Den skal være trygg, sikker og preget av kontinuitet. Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter tidlig og dette kan føre til et økende behov for denne ...
  • SEKSUALITET - FRA TABU TIL TEMA 

   Fløysand, Helena; Lindsøe, Line Bakken; Midje, Emilie Pedersen (Bachelor thesis, 2020)
   Dato: 30.05.2020 Tittel: "Hvordan kan sykepleiere bidra til at pasienter som har gjennomgått radikal prostatektomi får et godt forhold til sin seksualitet?" Deltakere: Helena Fløysand, Line Bakken Lindsøe, Emilie Pedersen ...
  • Sykepleie ved språkvansker etter hjerneslag. 

   Andersen, Gina Karoline Bjertnes; Hagebakken, Gry Anita; Tobru, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Afasi gir en svikt i talefunksjonen og deles inn i to hovedtyper, som skiller mellom ekspressiv (å finne ord) og impressiv (å forstå ord). De vanligste typene for kommunikasjon er verbal- og nonverbal. Kommunikasjon ...
  • Sykepleie ved underernæring hos hjemmeboende pasienter med Multippel sklerose 

   Kongsrud-Lie, Agnethe; Alund, Nina Hasle (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Underernæring er ikke uvanlig hos hjemmeboende pasienter med MS. Underernæring kan føre til økt risiko for sykdom, komplikasjoner, tap av muskelmasse og redusert muskelkraft. Mange pasienter med MS opplever dysfagi ...
  • Sykepleier og det tverrfaglige samarbeidet 

   Haugland, Helene; Stensrud, Ingvild; Guttelvik, Lotte (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Hver dag rammes 30 personer av hjerneslag i Norge. I etterkant av hjerneslaget vil en kunne oppleve kognitive og fysiske utfall og flere vil ha behov for rehabilitering i etterkant av sykehusoppholdet. For at ...
  • Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende 

   Hauger, Birgit; Wiker, Marit; Hamnes, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Sykepleier plikter etter Norsk lovverk å ivareta mindreårige barn som pårørende. Studier tyder på at dette arbeidet ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og fordi barn som pårørende er et satsningsområde er det behov ...
  • Sykepleierens relasjon til unge med anoreksi 

   Øvland, Tina; Williamsen, Kristine Sandberg (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Anoreksi og bruken av tvang som behandling er et omdiskutert og utfordrende tema. Sykepleierens relasjon i møte med denne pasientgruppen underlagt tvang er omfattende og viktig å ha kunnskap om. Hensikt: Få økt ...