• Instrumenterings- og beslutningsstøttesystem for skjellproduksjon 

      Hagtun, Tore Norheim (Master thesis, 2013)
      For å optimalisere produksjon og høsting av skjell, er produsenten avhengig av effektivog presis estimering av vekst og biomasse i anlegget. Grunnlaget for dette er regulærprøvetaking av individene i anlegget, men i dag ...