• An assessment of prediction tools to Norwegian debris flows 

   Frekhaug, Martine Holm (Master thesis, 2015)
   The occurrence of debris flows in Norway is a challenge to settlement and infrastructure. Due to a high mobility, that causes long run-outs, they can lead to severe damages. This constitute a large cost to the Norwegian ...
  • Analyse av ustabil vegskjering ved Svølgja, Fv 30 

   Hole, Lars Jørgen (Master thesis, 2015)
   Fylkesveg 30 mellom Støren og Røros i Gauldalen er ei strekning der det dei siste åra har gått fleire større skred (Håland, 2015). I forbindelse med dette har Statens Vegevesen Region midt, fått i oppdrag frå Sør-Trøndelag ...
  • Bruk av drone (RPAS) til vurdering av snøskred og steinsprang på veg 

   Hjellen, Odd Einar (Master thesis, 2016)
   For å bruke drone i Norge kreves det at man sender melding, eventuelt en søknad til Luftfartstilsynet og følger gjeldende regelverk tilknyttet til dette. I første del av oppgaven vil jeg ta for meg hvilket regelverk som ...
  • Vurdering av sikringstiltak mot snøskred i regi av Statens vegvesen, Region Nord 

   Håland, Gunne (Master thesis, 2011)
   Norge er et land der snøskred er et vanlig naturfenomen, og ulykker som følge av snskred har alltid vært et problem for det norske vegnettet. Statens vegvesen har gjennom de siste årene dimensjonert og utformet en rekke ...