• Et relevansteoretisk blikk på likheter og forskjeller mellom partiklene "da" og "altså" 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Partikkelen da har utviklet seg historisk fra det anaforiske pronomenet da, som uttrykker en betingelse, men partikkelen altså stammer ikke fra et uttrykk som stiller en betingelse. Bortsett fra et tilleggskrav som er ...
  • Grammatikalisering av adverbet "gjerne" i ulike norske varieteter 

   Fretheim, Thorstein (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   En ytring av setningen Jeg kjøper gjerne Jarlsbergostkan beskrive hva den som sierdette, kan tenke seg å gjøre i en gitt situasjon, men en ytring av den samme set-ningen kan òg beskrive hva han eller hun pleier å gjøre. ...
  • ""Her om dagen"" - om her som modifiserende element ved tidsangivelse 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Her er en pro-form som brukes ikke bare for å innlede stedsadverbialer som her i skyggen, men også tilsvarende tidsadverbialer som her på fredag. Denne artikkelen gjør rede for de innskrenkingene i det pragmatiske søket ...
  • Hva slags semantisk rolle spiller den beskrivende delen av en nominalfrase? 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I samsvar med den språkfilosofiske teorien om direkte referanse (Kaplan) antas det at deskriptive elementer i refererende termer ikke bidrar med sannhetsbetingelser til den uttrykte proposisjonen. Slike beskrivelser har ...
  • I målgruppa - En kvalitativ studie av unge voksnes reklamevaner på Internett 

   Fretheim, Thorstein (Master thesis, 2017)
   This is a master thesis about young adults’ digital advertising practices. Young adults are the most active users of Internet technology in Norway, and are navigating in a complex and commercial digital landscape. This ...
  • Vel i spørresetninger : en pragmatisk analyse 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Vel som modalpartikkel forekommer ikke bare i utsagnssetninger, men også i ja/nei-spørsmål og i syntaktisk bundne halespørsmål (“tag questions”). Spørresetningspartikkelen vel har en semantikk som er vesensforskjellig fra ...