• Naturfaglig evaluering av norske verneområder 

   Framstad, Erik; Blindheim, Terje; Erikstad, Lars; Thingstad, Per Gustav; Sloreid, Svein Erik (NINA rapport;535, Research report, 2010)
   Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges ...
  • Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik; Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje; Evju, Marianne; Kålås, John Atle (NINA rapport;1036, Research report, 2014)
   Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer. Her gis en ...