• Digitalisering innen FM i Norge - Status, hindringer og tiltak 

      Flaa, Anders Marum (Master thesis, 2018)
      Hensikten med oppgaven er å undersøke temaet digitalisering innen facility management. Oppgaven tar for seg tre forskningsspørsmål som samlet skal belyse temaet. Det første forskningsspørsmålet har til hensikt å undersøke ...