• Forundersøkelser til myrrestaurering i Hildremsvatnet, Høydalmoan og Nordelva naturreservater, Sør-Trøndelag 

   Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;2017-5, Research report, 2017)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av grøfting og andre inngrep i 20 myrer i tre verneområder på Fosen i Sør-Trøndelag. De tre verneområdene er Høydalmoan naturreservat i Åfjord, Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn, og ...
  • Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune 

   Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Øien, Dag-Inge (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   Naturtyper og myrmassivtyper har blitt kartlagt på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra,fire låglandsmyrer i Klæbu kommune.Fuglmyra er et intakt myrkompleks (119daa) med eksentrisk høgmyr, og har verdi A (svært ...
  • Oppfølging av faste prøveflater og evaluering av skjøtsel i tørrengvegetasjon i Tautra naturreservat, Frosta 

   Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   Områdene med beitebetinga lågurteng/tørreng i Tautra naturreservat ble undersøkt sommeren 2016. Formålet med undersøkelsene var å dokumentere og vurdere tilstanden for tørrengvegetasjonen og forekomsten av plantearten norsk ...
  • Revidering av skjøtselsplaner for slåttemyr i landskapet vest for Rosåsen, Høylandet 

   Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   Myrområdene vest for Rosåsen i Høylandet kommune (inkludert Hattmoenget naturreservat) inneholder store arealer med slåttemyr. Skjøtsel av slåttemyrene har pågått siden 2005. I 2012 ble det utarbeidet skjøtselsplaner for ...
  • Skjøtselsplaner for slåttemyr og slåttemark ved Vester-Vallervatnet i Røyrvik, Nord-Trøndelag 

   Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   Det er utarbeidet skjøtselsplaner for Vallervatn slåttemark og Langslåtten slåttemyr nord for VesterVallervatnet i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Slåttemarka ved gården Vallervatn har vært slått siden 2014 etter å ha ...
  • Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan 

   Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;2016-3, Research report, 2016)
   Myr defineres som et område med fuktighetskrevende vegetasjon som danner eller har dannet torv, og slåttemyr er myrområder som er preget av langvarig høsting gjennom slått. Myrene deles i to hovedtyper etter tilgangen på ...
  • Slåttemyr på Beitlandet, Stjørdal 

   Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2017)
   I 2017 ble fem slåttemyrlokaliteter på Beitlandet i Stjørdal kartlagt og verdivurdert etter reviderte faktaark til DN-Håndbok 13. Fire av lokalitetene domineres av rik myrvegetasjon. Den største av disse, Langmyra, vurderes ...
  • Utfasing av torvuttak i Norge - effekter på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester 

   Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2017)
   I denne rapporten gir vi en generell vurdering av hvilke konsekvenser moderne, industrielt torvuttak for torvproduksjon har på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester fra myr, slik som klimaregulering ...