• Palliativ omsorg til kreftpasientar i heimen 

      Eide, Vibeke Hjelmeseth (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Føremålet med denne studia er å auke mine kunnskapar om korleis eg som sjukepleiar kan legge til rette for god palliativ omsorg til kreftpasientar som vel å døy i heimen. Metode: Eit systematisk litteraturstudie ...