• Den skjulte fabrikk i sagbruk 

      Bolme, Inge (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgave har det blitt arbeidet med taps- og ytelsesindikatoren Profit Loss Indicator. Arbeidet har vært rettet mot sagbruksindustrien, og for en stor del bestått i å utvikle en modell som tallfester bidragsytere ...