• Beregning av Stokastiske Prosessers Sannsynlighetstetthet 

      André Flakke (Master thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg ulike teknikker for å approksimere tettheter til stokastiske prosesser. Den tar også for seg metoder for a generer stokastiske prosesser, og deres egenskaper. Ulike metoder blir teste mot hverandre og ...