• Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger 

      Melby, Line; Ågotnes, Gudmund; Ambugo, Eliva Atieno; Førland, Oddvar (Rapportserie;03/2019, Research report, 2019)
      Hvilke forhold har betydning for at legetjenesten oppleves som en integrert del av sykehjemmets drift? Spørsmålet i oppdraget har vi tolket ut ifra et premiss om at leger som er godt integrert i sykehjemmet, har økt ...