• A. Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger 

   Aarrestad, Per Arild; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Often, Anders (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 2003:1, Research report, 2003)
   Endangered vegetation types have been mapped in the municipalities of Inderøy and Levanger in order to evaluate how well the vegetation types are covered by the municipal mapping of valuable nature types. In Inderøy the ...
  • Etablering av overvåkingsfelter for markvegetasjon i Endalen, Svalbard 2009 

   Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Hassel, Kristian; Stabbetorp, Odd Egil; Wilmann, Bodil Helene (NINA rapport;579, Research report, 2010)
   Markvegetasjonen på Svalbard forventes å bli påvirket av klimaendringer, samtidig som tilførsel av miljøgifter, sur nedbør og langtransportert nitrogen kan øke som et resultat av økt nedbør og økt avsmelting av snø og is. ...
  • Frøyas framtid formes nå - Rapport fra scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Næss, Camilla; Skar, Birgitte; Larsen, Kari Ch.; Harvold, Kjell; Kelman, Ilan (NINA Rapport;482, Research report, 2009)
   Scenarier kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvordan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen ...
  • Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert system 

   Ødegaard, Frode; Bakken, Torkild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Stokland, Jogeir N.; Aarrestad, Per Arild (NINA rapport;, Research report, 2005)
   Målet med dette arbeidet har vært å utarbeide et system for presis og effektiv angivelse av ha- bitattyper og påvirkningsfaktorer for rødlistede arter. Det nye systemet skal inngå som menyer i et web-basert verktøy til ...
  • Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA) 

   Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Imbert, Alexis; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sustainable nature management and ecosystem conservation depends critically on scientifically sound and stakeholder-relevant analytical frameworks for monitoring and assessing ecological condition. Several general frameworks ...
  • Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach 

   Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim Paul; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild; Nybø, Signe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Effective evidence-based nature conservation and habitat management relies on developing and refining our methodological toolbox for detecting critical ecological changes at an early stage. This requires not only optimizing ...
  • Terrestrisk naturovervåking i 2013: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik; Aarrestad, Per Arild; Økland, Tonje; Evju, Marianne; Kålås, John Atle (NINA rapport;1036, Research report, 2014)
   Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine økosystemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og menneskeskapte endringer. Her gis en ...