• 3D-visualisering av vegprosjekter med trafikkmodeller, 3ds Max 2016 og AIMSUN 

   Torstenson, Sebastian Nikolai (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgaven ser på mulighetene knyttet til en kombinert bruk av programvare for 3D-visualisering og trafikkmodellering. Autodesk 3ds Max og TSS AIMSUN skal brukes i håp om å fremstille et mer helhetlig bilde av ...
  • A New Adaptive Cruise Control Strategy and Its Stabilization Effect on Traffic Flow 

   Lu, Chaoru; Aakre, Arvid (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Connected and autonomous vehicle (CAV) technologies are likely to be gradually implemented over time. In this paper, an adaptive cruise control, named Smart Driver Model (SDM), is proposed to describe the autonomous vehicles ...
  • Alternativ kryssløsning i T-kryss - Utforme og teste en alternativ løsning til dagens T-kryss 

   Granås, Sofie Ottersland (Master thesis, 2018)
   For å løse problemer med trafikkavvikling i T-kryss på hoved- eller riksveger har krysset blitt tidligere bygd om til rundkjøring. Men fra desember 2014 skal dette ikke lenger praktiseres, kun i spesielle tilfeller hvor ...
  • Alternative løsninger for prioritering av buss i forbindelse med kryss uten bruk av tradisjonell signalprioritering 

   Kristiansen, Vibeke Frilund (Master thesis, 2022)
   Nullvekstmålet er et sentralt mål i sammenheng med utviklingen av de store norske byene, og går ut på at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel eller gange. I dag velger de fleste å benytte seg ...
  • Alternative utforminger for strekningen Flatåsenkrysset - Tonstadkrysset 

   Munkvold, Pernille (Master thesis, 2022)
   Med en stadig økende befolkning så øker også trafikken og behovet for smarte løsninger når det kommer til infrastruktur. Kapasitetsproblemer er allerede et økende problem, og med en stadig vekst i trafikken vil dette ...
  • Behov for forbikjøringsfelt i stigning på E39 Ørskogfjellet 

   Opstad, Erlend (Master thesis, 2015)
   Strekningen E 39 Ørskogfjellet, er en viktig vegforbindelse inn og ut av Sunnmøre. Strekningen ligger, som navnet sier, over et fjellområde og har stor andel av tungtrafikk. Dette medfører at det til tider kan oppleves kø ...
  • Bruk av feltutvidelse og flettefelt for å forbedre trafikkavviklingen i kryss 

   Lange, Ingrid Helene Bryn (Master thesis, 2022)
   I kryss vil det kunne oppstå flaskehalser grunnet trafikkbelastning. Dette skaper konflikter og økte reisetider i vegnettverket. En løsning til trafikkavviklingsproblemene i kryss i Norge kunne være å utvide fra ett til ...
  • Bussprioritering i kryss og sammenligning av to ulike vegkonsept på fv. 109 i Nedre Glomma regionen 

   Grønnesby, Agnete Bruknapp (Master thesis, 2016)
   Hensikten med oppgaven er å vurdere ulike løsninger for å prioritere busstrafikk i kryss. En skal forsøke å finne fram til løsninger som gir maksimal prioritet og minimal forsinkelse for bussen. Deretter skal en sammenligne ...
  • Datadrevet utvikling av hastighetsmodell for tunge kjøretøy i stigning 

   Kogstad, Jakob; Nygaard, Simen Wrige (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven har vært å videreutvikle en hastighetsmodell for tunge kjøretøy i stigninger. Eksisterende hastighetsmodell opererer med en generell antakelse om høy utnyttelsesgrad av konstant maksimal ...
  • Effekten av ytre vegskulderbredde for veger med ÅDT over 12 000 

   Haugen, Hanne Schei (Master thesis, 2021)
   Med hensikt om å forbedre vegnettet, har det blitt lagt inn et forslag om å endre på tverrsnittet til vegen blant annet ved en innskrenking av den ytre skulderbredden. I disse tilfellene er det relevant å undersøke de ...
  • Effekter av kantstopp for annen trafikk 

   Jørgensen, Vilde Bredholt (Master thesis, 2020)
   Kantstopp har i løpet av de siste årene fått økt oppmerksomhet og økt bruk, i sammenheng med samfunnets økte fokus på bærekraftig og miljøvennlig transport. Med nullvekstmålet setter Stortinget mål for hvordan fremtidig ...
  • Evaluation and Modelling of Bus Priority at Signalized Intersections 

   Olsen, Lars Refsdal (Master thesis, 2021)
   Ifølge Statens Vegvesen er et av fire hovedmål med signalregulerte kryss å prioritere kollektivtransport. Prioritering av kollektivtransport kan bidra til å øke attraktiviteten for dette reisemiddelet, og da gjøre det mer ...
  • Evaluering av kollektivprioritering - En studie av Jonsvannsveien på Moholt i Trondheim 

   Skiaker, Sondre (Master thesis, 2020)
   Selv om det brukes store ressurser på å gi kollektivtrafikk bedre framkommelighet, gjøres det sjelden evalueringer i ettertid for å vurdere effekten av dette. Denne masteroppgaven er en trafikkteknisk evaluering av ...
  • Evaluering av rampekontroll med bussprioritet i Aimsun 

   Øxnevad, Jon Utne (Master thesis, 2023)
   Masteroppgaven analyserer innvirkningen av rampekontroll på kollektivtrafikk og annen trafikk på motorvegen og inn mot påkjøringsrampen, på Schancheholen i Stavanger. Trafikksituasjonen på motorvegen (E39) i Stavanger er ...
  • Flaskehalser i vegdeler 

   Lien, Njaal Benjamin (Master thesis, 2021)
   Denne oppgaven er et case-studie med utgangspunkt i påkjøringsrampen fra E6 Omkjøringsvegen til E6 Sluppen i sørgående retning og dens påvirkning på oppstrøms trafikk. Dette er en rampe som kan betegnes som en flaskehals ...
  • Flaskehalser på avkjøringsramper - Et casestudie av E6 i nordgående retning på Sluppen, Trondheim 

   Dalgard, Oddrun; Norgård, Håvard (Master thesis, 2017)
   Avviklingsproblemer som en konsekvens av flaskehalser i trafikken utgjør et stort samfunnsproblem. Det er derfor behov for å kartlegge hva som skjer og hvordan dette kan påvirkes for å øke forståelsen rundt fenomenet. Denne ...
  • Forbud mot venstresving i Haakon VII's gate 

   Hojem, Hedda Hofstad (Master thesis, 2023)
   Hvordan vil en alternativ form for trafikkregulering langs deler av Haakon VII’s gate påvirke reisetid for fotgjengere, personbiler og kollektivtransport? I tillegg, hvordan vil forbruk av drivstoff og utslipp fra personbiler ...
  • Fotgjengeres påvirkning på trafikkavvikling i rundkjøringer 

   Riise, Silje Ådland; Holte, Lena (Master thesis, 2018)
   Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for gående. Norske trafikkregler gir fotgjengere prioritet på gangfelt som ikke reguleres av politi eller trafikklys. Uregulerte gangfelt gjør det dermed enkelt for ...
  • Fotgjengersimulering i Aimsun Next 20 

   Lie-Nielsen, Anders (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven omhandler simuleringsprogramvaren Aimsun Next 20 og hvilke muligheter som finnes for fotgjengersimulering der. Den tar utgangspunkt i to simuleringsmetoder Aimsun Pedestrian Simulator og Fotgjengersimulering ...
  • Fotgjengersimulering med Pedestrian Simulator i Aimsun Next 22 

   Felldal, Snorre (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven omhandler simulering av konflikt mellom fotgjengere og kjøretøy i uregulerte gangfelt ved bruk av Aimsun Next 22. For å simulere fotgjengere har fotgjengersimulatoren i Aimsun Next, Pedestrian Simulator, ...