Now showing items 41-60 of 123

  • Framdriftsoppfølging ved Harpe bru - E6 Frya-Vinstra 

   Solbak, Tormod Lian (Master thesis, 2015)
   Denne studiens hensikt har vært å se etter faktorer som påvirker framdriften i et spesifikt prosjekt i positiv eller negativ retning. Oppgavens problemstilling har vært som følger: Hovedfokuset i oppgaven vil være framdrift ...
  • Framdriftsplanlegging i 4D - E6 Helgeland nord 

   Eggan, Kenneth (Master thesis, 2016)
   Veg- og jernbaneprosjekter prosjekteres nå hovedsakelig i 3D. Dette muliggjør bruken av framdriftsplanlegging i 4D, altså å berike 3D-modeller med tid som en fjerde dimensjon. Anleggsbransjen har stadig fokus på produktivitet ...
  • Fremdriftsplanlegging i bygge- og anleggsproduksjon: Et kompendium for emnet TBA4130 Produksjonsteknikk i BA-prosjekt 

   Halleraker, Stine (Master thesis, 2014)
   Emnet TBA4130 Produksjonsteknikk i bygge- og anleggsprosjekter undervises ved NTNU. Studenter og lærere har lenge ønsket en håndbok for produksjon av bygninger som kan fungere som en lærebok i emnet, og denne masteroppgaven ...
  • Fremdriftsplanlegging i Skanska 

   Romsdal, Sondre (Master thesis, 2016)
   Prosjekter i bygge- og anleggsnæringen har de senere år blitt stadig mer komplekse i form av økende prosjektstørrelser, kortere gjennomføringstid, nye tekniske løsninger og et større antall involverte fagområder. Sammen ...
  • Hard Rock Tunnel Boring 

   Bruland, Amund (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 1998:81, Doctoral thesis, 2000)
   The main purpose of the thesis work has been to improve the existing prediction models and to provide a toolbox for the TBM tunnelling industry (project owners, consultants, contractors, manufacturers, etc.) to be used ...
  • Hard Rock Tunnel Boring at Nye Ulriken Tunnel - Rock Breaking and TBM Performance 

   Henriksen, Jan Grønset; Breivang, Karl Fredrik Dyhre (Master thesis, 2016)
   This report is based on a conducted field study at the Nye Ulriken tunnel project. The main goal was to better understand the interaction between TBM and rock face in hard rock formations in general and for Nye Ulriken ...
  • Hard Rock Tunnel Boring at the Follo Line Project 

   Andreev, Artyom (Master thesis, 2017)
   The following report is the result of a field study carried out by the author at the Follo Line Project in Oslo. The overall purpose of the thesis was to collect as much TBM field data as possible during the available ...
  • Hellerudveien 2 - Produktivitet på byggeplass 

   Aaneland, Alexander (Master thesis, 2012)
   Sammendrag
  • HMS i tunnel - Luftkvalitet ved etterarbeid i tunnel 

   Slaastuen, Rikard Blomquist (Master thesis, 2017)
   Tunneldriving og etterarbeid i tunnel omfatter arbeid i lukkede omgivelser, ofte med maskiner som avgir mye forurensing. Ventilasjon av miljøet er da kritisk for å ha ett forsvarlig arbeidsmiljø. Under tunneldriving har ...
  • Holmestrand skitunnel 

   Kleppestø, Anette (Master thesis, 2016)
   Vintrene preges av stadig mildere klima og det knyttes stadig større usikkerhet til skisesongene i kystnære strøk. Det ses derfor på muligheten for å koble ut den naturlige klimafaktoren å bygge en skitunnel i Holmestrand. ...
  • Hva skal til for å få bygget en rørbro?: Hvordan bør prosjektet føres videre, og hvor lang tid vil det ta, før man kan få bygget en rørbro over Bjørnafjorden? 

   Aarstad, Bendik (Master thesis, 2013)
   Det sentrale forskningsspørsmålet for både prosjekt- og masteroppgave har vært ?Hva skal til for å få bygget en rørbro??. Dette er et stort og bredt spørsmål, som det er vanskelig å gi et fasitsvar på. Det er valgt å ...
  • Hvordan påvirke et prosjekts produktivitet gjennom materialstyring? - For bedrifter i Fjellregionen 

   Horven, Vanja (Master thesis, 2020)
   Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at arbeidsproduktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje faller. Utfordringer i et konkurranseutsatt marked øker krav om økt produktivitet, effektivitet, fleksibilitet og ...
  • Implementering av RAM- prosess for vegtunnel 

   Styrvold, Fredrik (Master thesis, 2017)
   Investeringer på veg og jernbane har de siste årene vært økende og bare fra 2010 til 2018 økte de planlagte investeringene med 29 milliarder kroner. Dette, sammen med det økte vedlikeholdsetterslepet fra eksisterende ...
  • Influence of structural design on building costs 

   Sattler Cantons, Fernando (Master thesis, 2016)
   This paper deals with the analysis and design of two buildings for two different uses. The first one is intended for residential use, while the second is designed for office usage. These buildings will be located in the ...
  • Influence of subjectivity in geological mapping on the net penetration rate prediction for a hard rock TBM 

   Seo, Yongbeom; Macias, Javier; Jakobsen, Pål Drevland; Bruland, Amund (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The net penetration rate of hard rock tunnel boring machines (TBM) is influenced by rock mass degree of fracturing. This influence is taken into account in the NTNU prediction model by the rock mass fracturing factor (ks). ...
  • Injeksjonspeler som et alternativ til betongpeler 

   Fjellheim, Stefan Halvardsson (Master thesis, 2012)
   Hovedproblemet med betongpeling er knyttet til impulsivt støy og rystelser fra ramming. Med dagens krav til ytre miljøpåvirkning vil man i praksis alltid måtte søke om dispensasjon fra lokale myndigheter for de aktuelle ...
  • KLR i samferdselsprosjekter: Et verktøy for fremtiden 

   Bjørhusdal, Thomas André; Kongsmo, Alexander (Master thesis, 2013)
   Tvister av ulike slag er et velkjent fenomen i byggebransjen og kan beslaglegge betydelige ressurser. Det kan derfor være store besparelser tilknyttet en mer smidig og preventiv tilnærming til disse. Hensikten med denne ...
  • Kompendium TBA4130 Produksjonsledelse i BA-prosjekt - Mengdeberegning og Kalkulasjon 

   Wold, Joakim (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven har produsert 5 kapitler som er ment å brukes i et kompendium i faget TBA4130 Produksjonsledelse i BA-prosjekt ved NTNU. Kompendiet kan deles inn i to deler. Kapittel 1 og 2 omhandler mengdeberegning, mens ...
  • Kompendium TBA4130 Produksjonsteknikk i BA: Grunnarbeider og plasstøpt betong 

   Jacobsen, Tor (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven omhandler utvikling av et kompendium for faget "TBA 4130 Produksjonsteknikk i BA". Faget er utviklet og undervist av representanter fra bransjen. Oppgaven tar for seg 2/5 av fagets pensum, som er grunnarbeider ...
  • Konturkvalitet i tunnel 

   Andersen, Torbjørn (Master thesis, 2015)
   Hovudfokuset ved tunneldriving i dag er ein effektiv driveprosess. Oppnådd konturkvalitet vert ikkje kvantifisert eller analysert sjølv om det er fleire fordeler ved å sprenge ein god kontur. Kvantifisering av konturkvaliteten ...