• Delingsløsninger som tiltak for bærekraftig og sirkulær utvikling 

  Hilmo, Hanna Bang (Master thesis, 2021)
  For å kunne bremse den globale temperaturstigningen kreves det en samfunnsomstilling, der forbruket må reduseres. Vi må bevege oss bort fra den lineære økonomien og mot en sirkulær økonomi, der ressursene forblir i kretsløpet ...
 • Lønnsomhet av motorveger med høy fartsgrense ved lav ÅDT 

  Male, Eline Ølstad (Master thesis, 2021)
  Etableringen av Nye Veier har bidratt til økt fokus på hvordan reduserte tidskostnader gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet for norske vegprosjekter. I den forbindelse har regjeringen i 2020 åpnet for å kunne bygge smale ...
 • Bydelssenterutvikling i Kristiansand. 

  Lorentz Juell Bøksle Gjessing (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i den nye senterstrukturen som er fremlagt i den nye kommuneplanen til Kristiansand kommune. Det er planlagt at en videreutvikling i definerte lokal- og bydelssentre. Målet er at kommunens ...
 • Estetikk i plan- og byggesaker 

  Nilsen, Therese (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Estetikk påvirker opplevelsen vi har av et område, og har stor innflytelse på vår livskvalitet. For at et sted skal virke attraktivt for befolkningen og samfunnet, er det derfor et viktig tema å belyse. Oppgaven ...
 • En case-studie av E6-utbyggingen i Malvik - på hvilken måte har Nye Veier påvirket prosessen? 

  Venæs, Janne (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har tatt for seg planprosessen rundt E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes gjennom en case-studie av planprosessen i Malvik kommune. I dette arbeidet har jeg søkt etter forskjeller og likheter mellom ...

View more